Referat fra generalforsamlingen afholdt den 29. juni 2020

19 deltagere – 2020 generalforsamlingen

Til stede: Hans Jørgen J, Rasmus G, Lars H, Rasmus O, Steen J, Peter T, Lars DK, Oscar DK, Yael S, Shahana DK, Søren M, Roald T, Troels N, Inger J, Rasmus S, Mads V, Finn S, Børge R, Betina B.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent

Hans Jørgen Jensen vælges som dirigent og Betina Bechersdahl som referent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.

Beslutning: Der er ingen indvendinger fra de fremmødte til dagsordenen og generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Yael vælges som stemmetæller.

Punkt 2 – Formandens beretning

Peter Tranto oplyser at formandens beretning forinden generalforsamlingen er udsendt pr mail til klubbens medlemmer og ligger desuden på klubbens hjemmeside www.helsingorbrodtennis.dk.

Spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte 

Betina ønsker at få uddybet afsnittet omkring ”Senior træningen” i Formandens Beretning. Det fremgår, at der er en oplevelse af, at færre spillere dukker op til de officielle træningstider, og at flere træner på andre tidspunkter ”når de har tid og lyst”. Betina mener, at der er pænt fremmøde på mandage og torsdage og spørger derfor, hvad der er den reelle bekymring. Peter uddyber, at der er flere serie 1 og 2 spillere, som vi stort set aldrig ser til træning. Man vil fra UK gerne opfordre til, at alle spillere på seriehold kommer til regelmæssig træning. Flere i samlingen er enige i denne opfordring, og mener, at det er rimeligt, hvis UK sætter mere konsekvens ind overfor de spillere, som ikke træner. Da der er kommet tilgang af nye spillere til serie 1 og 2 holdene, så må vi også forvente større konkurrence om pladserne til næste år.

Beslutning: Formandens beretning tages til efterretning.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår

Troels Nyborg (kasserer) uddeler og præsenterer regnskab for sæson 2019-2020 og budget for sæson 2020-2021.

Vi startede året med en kassebeholdning på ca. 133.0000 – og med et negativt overskud for indeværende år, så er vi nu nede på ca. 124.000. Underskuddet kan tilskrives, at vi har foretaget en del dyre indkøb (robot og koldvandsanlæg) samt stigning i trænerudgifter, som følge af tilgang af flere unge spillere.  Desuden nævnes MixMATCH arrangementet, som blev aflyst sidste år og som plejer at give en betydelig indtægt for HBTK.

Troels understreger, at ”budgettet kun er et budget”, og at der på nuværende tidspunkt er en del ubekendte forhold, som giver betydelig usikkerhed i det fremlagte budget.  Troels nævner, at bla. kontingentindtægter og rejseudgifter er en udfordring at estimere så tidligt og inden turnerings-planen for sæsonen er kendt.

Spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte

Forsamlingen stiller en del spørgsmål til budgettet, og der kommer bl.a. en livlig debat om det budgetterede underskud for den kommende sæson.

Det bemærkes, at der er store ændringer på udgiftsposterne for licenser og kontingenter. Dette bliver forklaret med den ændrede struktur for DBTU. Med den nye struktur for BTDK skal alle medlemmer uanset alder betale kr. 125,00 til BTDK. Licens skal kun betales af spillere i aldersgruppen 19-59 år, som registreres i Central Registreret, og kontingentet til ØBTU bortfalder.

Rasmus O. stiller spørgsmål til den markante stigning i udgifterne til Danmarks Turneringen – såvel startgebyr og transport. Troels svarer, at der for sæsonen er tilmeldt 2 hold, hhv. 3. division herrer og 1. division damer.  Da vi ikke kender kampprogrammet, så er der en del usikkerhed om, hvor udekampene skal afvikles.  Det er meget muligt, at budgettet skal justeres, da vi ikke forventer så mange kampe i Jylland.

Punkt 4 – Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogle forslag til behandling, men bestyrelsen har forslag til en vedtægtsændring, som giver plads til op til 7 medlemmer af bestyrelsen. Forslaget fremgår af bilag, som er tilsendt via mail til alle klubbens medlemmer.  Peter præciserer, at der skal træffes beslutning om følgende ordlyd i § 06: ”Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte BESTYRELSE, som består af 1 formand, 1 kasserer samt 3 til 5 menige bestyrelsesmedlemmer”.

Troels har meddelt, at han stopper om et år både som bestyrelsesmedlem og kasserer. Herudover har Peter og Roald meddelt, at de kun sidder én periode mere. Det giver derfor mening at udvide bestyrelseskredsen nu, så vi forhåbentlig lettere kan finde afløsere til de afgående medlemmer.

Med henvisning til sidste sætning i § 06 ”Bestyrelsen kan ikke pådrage klubben gældsforpligtelser” – stiller Betina spørgsmål ved om dette også gælder den anden vej, og foreslår, at der indføres følgende passus; ”De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen klubben påhvilende gældsforpligtelse”.    Peter oplyser, at bestyrelsen vil gennemgå vedtægterne og redigere dem til næste års generalforsamling, så at de bliver ført up to date.

Beslutning: General forsamlingen vedtager enstemmigt forslaget omkring udvidelse af antal bestyrelsesmedlemmer.  Man mener ikke, at der er grundlag for at indsætte passus om personlig gældsansvar.   

Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

Bestyrelsen fremsætter forslag om at forhøje kontingentet med 120 kr. for alle 3 grupper;

 • Seniorer fra kr. 1080 til kr. 1200
 • Ungdom fra kr.  900 til kr. 1020
 • 60+ fra kr. 360 til kr. 480

Der stilles spørgsmål til ræsonnementet bag det lave kontingent for 60+ spillere. Troels svarer, at pensionisterne ikke påfører klubben nogen omkostninger i forhold til turneringer, instruktører og rejser. Vi har ca. 60 pensionister i klubben dvs. der er mange, som ikke kommer hver gang, så kontingentet er også lagt an på, at denne gruppe spillere ikke kommer hver gang.  Peter tilføjer, at det er intentionen, at det lave kontingent skal gøre det attraktivt for pensionisterne at spille bordtennis. Det kan ligeledes overvejes om begyndere skal betale mindre i kontingent.

Steen spørger, om bestyrelsen har overvejet at hente det budgetteret underskud hjem via yderligere kontingentforhøjelse? Peter svarer, at den nye bestyrelse skal gennemgå budgettet nærmere, men at man mener det fremsatte forslag til kontingent forhøjelse er rimeligt.

Beslutning: Kontingent forøgelsen bliver vedtaget enstemmigt.

Punkt 6Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

På valg til bestyrelsen er: Roald Thiim, Søren Mathiasen og Peter Tranto. De øvrige bestyrelses-medlemmer Yael Schade, Troels Nyborg er først på valg i 2021.   Der er herudover to yderligere pladser, jævnfør det beslutningen i punkt 4. De to medlemmer vælges for hhv. et og to år.

Beslutning:  De 3 bestyrelsesmedlemmer bliver enstemmigt genvalgt. Herudover bliver Steen og Betina valgt ind.

Punkt 7 – Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Lars Devantier Kallestrup meddeler sit kandidatur som suppleant.

Beslutning: Lars bliver enstemmigt valgt for en 1-årig periode.

Punkt 8 – Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Peter Kallermann har meddelt, at han gerne modtager genvalg som revisor. Rasmus Guldberg meddeler, at han også gerne modtager genvalg som revisorsuppleant.

Beslutning: Revisor Peter Kallermann og revisorsuppleant Rasmus Guldberg bliver begge enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.

Punkt 9 – Eventuelt

 • Betina spørger til status på den nye sodavandsordning. Troels konstaterer, at der i år er et overskud på ca. 3.000 kr. selvom salget er gået ned, og at det tyder på, vi har fået stoppet svindet.
 • Lars DK gør opmærksom på, at han gentagne gange har oplevet, at skabene ikke er aflåst. Der er efterhånden mange, som har nøgle til skabene og det er vigtigt, at alle med nøgle husker at tjekke skabene inden lokalet forlades. Det vil være op til bestyrelsen at vurdere konsekvenserne ved gentagne hændelser.

Hans Jørgen takker generalforsamlingen for godt møde og erklærer mødet for hævet, og giver hermed ordet til formanden og Yael, som præsenterer årets to HBTK’er, henholdsvis årets ungdomsspiller og årets seniorspiller.

Yael Schade oplæser bestyrelsens begrundelse for valget. Teksten fremgår af hjemmesiden.

 • Årets ungdomsspiller er Oscar DK
 • Årets seniorspiller er Steen Jørgensen

Stort tillykke til begge.