Vedtægter for klubben

Vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub

Senest ændret ved generalforsamlingen, 09. juni 2021.

§ 01

Klubbens navn er HELSINGØR BORDTENNIS KLUB (HBTK). Dens hjemsted er Helsingør.

Klubben er tilsluttet Bordtennis Danmark (BTDK) og er dermed forpligtet til at overholde unionens love og reglementer, klubben er desuden underkastet BTDK’s amatør- og ordensreglement.

§ 02

Klubbens formål er indadtil at virke for bordtennisspillets fremme og udbredelse i Helsingør og omegn – og udadtil at deltage i såvel holdturneringer som individuelle turneringer arrangeret af BTDK.

§ 03

Enhver kan blive optaget som medlem af klubben, hvilket sker ved henvendelse til klubbens formand, kasserer eller hos den vagthavende leder i klublokalet.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og reglementer. Overtrædelse af disse kan efter bestyrelsens skøn medføre eksklusion.

Udmeldelse kan ske skriftligt eller pr. e-mail inden den første i en måned til kassereren eller formanden.

§ 04

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.

Ved afstemning, hvor kun medlemmerne har stemmeret, er almindeligt stemmeflertal gældende. Dog kræves ved vedtægtsændringer og eventuel opløsning af klubben mindst 2/3 majoritet, se §§ 13 og 14.

Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.

§ 05

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
  6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
  7. Valg af 1 bestyrelses suppleant
  8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
  9. Eventuelt

Ordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel.

Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal være klubbens formand i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen.

§ 06

Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte BESTYRELSE, som består af 1 formand, 1 kasserer samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, kasserer og de øvrige tillidsposter.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Tiltrædelse sker pr. 1/7, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.

Der indkaldes til bestyrelsesmøder, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt op. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens møder føres et referat, som godkendes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen kan ikke pådrage klubben gældsforpligtelser.

§ 07

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

For nye medlemmer der starter i august, september og oktober betales 100 % af det fastsatte årskontingent.

For nye medlemmer der starter i november, december, januar og februar betales 2/3 af det fastsatte kontingent.

For nye medlemmer der starter i marts og april betales 1/3 af det fastsatte kontingent.

§ 08

For 60+ medlemmer oprettes en særlig 60+ afdeling, hvis formål er motion og socialt samvær for ældre, som ikke ønsker at deltage på et egentligt konkurrence niveau.

60+ afdelingen vælger af sin midte en leder, som er kontaktperson til bestyrelsen og har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne.

§ 09

Bestyrelsen kan, om den finder det fornødent, med 2 ugers varsel indkalde til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af klubbens medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden fremsætter ønske herom over for formanden.

De i §§ 4 og 5 indeholdte regler om beslutningsdygtighed, afstemning, valg af dirigent samt udsendelse af dagsorden finder også sted ved en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10

REGNSKABET løber fra 1. juni til 31. maj.

Regnskabet føres af klubbens kasserer.

Regnskabet skal fra kassererens side være færdigt senest den 15. juni og skal være revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Klubbens midler indsættes på bank- eller sparekassekonto, herover kan der kun disponeres af kassereren eller formanden.

§ 11

Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent betales helårsvis forud.

Efter aftale med kassereren kan der indgås individuelle aftaler om betaling.

Et medlem, som står i restance udover 2 mdr. kan slettes som medlem af klubben og først genoptages, når restancen er betalt.

§ 12

Klubbens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Forslag om ændring af vedtægterne skal optages på dagsordenen som et særligt punkt.

§ 13

OPLØSNING AF KLUBBEN kan kun ske efter en vedtagelse på en generalforsamling, som specielt er indkaldt til dette formål.

Til vedtagelse af en sådan beslutning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Til en generalforsamling med det formål at opløse klubben skal hvert medlem indkaldes skriftligt.

Ved opløsning af klubben besluttes samtidigt, hvorledes eventuelle midler skal fordeles.

09-06-2021, Peter Tranto