Bestyrelsesmøde 02-07-2013

Referat af bestyrelsesmøde den 2. juli 2013 hos Jes Arder

Deltagere: Jes (JA), Roald (RT), Yael (YS) og Peter (PT). Afbud fra Michael gr. arbejde.

Dagsorden:

 1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver
 2. Om lokalet
 3. Økonomi/kørselsgodtgørelse
 4. Seniorafdelingen
 5. Ungdomsafdelingen
 6. Pensionistafdelingen
 7. Ordensregler
 8. Reception
 9. Eventuelt

Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver

Titel Navn Opgaver – ansvarlig for
Formand Peter   Tranto
 •   Ungdomsafdelingen
 •   Udtagelseskomite
Kasserer Jes   Arder
 •   Ranglisteturnering
 •   Klubmesterskaber, senior
 •   Udtagelseskomite
Sekretær Roald   Thiim
 •   Pensionistafdelingen
Menigt   medlem Yael   Schade
 •   Pressekontakt
 •   Juleturnering sammen med Anne Marie
Leverandør Lars   Hansen
 •   Vand og øl
Leverandør Allan   Hermansen
 •   Hjemmeside og IT

 

Lokalet
Del 1 er nu så godt som afsluttet – del 2 er at klargøre gulvet, så at man ikke glider. Derudover sker der et par ændringer mere, men her er vi hemmelighedsfulde og afslører det først lige inden sæsonstarten.

Økonomi og kørselsgodtgørelse
Økonomien kan der ikke siges så meget om lige nu.

Kørselsgodtgørelse blev fastsat til 1 kr. pr. kørt km. Dog kan der efter aftale med JA tages hensyn til ældre biler, der sluger mere benzin end nyere biler. Deadline for kørselsregninger er den 20. maj i hver sæson.

Seniorafdelingen
Her er der ikke de store nyheder. Ranglisteturneringen fortsætter – dog med en anden spilleform. Vi drøftede forskellige muligheder og vender tilbage med løsningen, som drøftes med deltagerne.

Der vil være mulighed for interesserede seniorer for at få lidt træning på torsdage. Vor ungdomstræner Søren Andersen vil gerne stå for 1 times træning kl. 19.00-20.00 efter træningen med talentholdet.

Ungdomsafdelingen
YS og PT står for ungdomsafdelingen. Info om Rasmus Olsens afløser kan læses på hjemmesiden. Der er udsendt en orientering om træningshold og spillertrupper til ungdomsmedlemmerne, kan også læses på hjemmesiden.

Pensionistafdelingen
RT fortalte, at pensionisterne gerne vil være mere udadvendte. Der er flere muligheder for at have samvær med pensionister fra andre klubber. Det synes bestyrelsen er en vældig god ide.

Troels er ”formand” for pensionistafdelingen og inviteres med til bestyrelsesmøderne fremover, jvf. klubbens vedtægter.

Ordensregler
JA og PT står for at udfærdige nogle korte og klare ordensregler for at beskytte lokalet og inventar.
Det er meget væsentligt for bestyrelsen at alle behandler lokale og inventar ordentligt. Vi vil gerne have, at alle klubbens medlemmer har forståelse for, at det er en fælles opgave at beskytte lokalet og holde selvjustits. Bestyrelsen har ikke lyst til at gå og lege politi!

Reception
Det blev besluttet at afholde en reception, søndag den 18. august kl. 13.00 i det ny renoverede lokale for klubbens medlemmer og enkelte specielt indbudte. Der er dermed mulighed for at se lokalet dagen inden sæsonstarten.
Vi serverer en øl/vand og snacks.
PT sender indbydelse medio juli måned.

Eventuelt
Intet