Referat af Generalforsamlingen i HBTK 03/06-2013

Fremmødte: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Roald Thiim (RT), Lars Hansen (LH), Palle Prieme (PP), Troels Nyborg (TN), Rasmus Olsen (RO), Inger Jönsson (IJ), Anja Bech (AB), Michael Nakskov (MN), Allan Hermansen (AH), Rasmus Hansen (RH), Felipe Matarese (FM), Roberto Matarese (RM), Per Kammer (PK), Samuel Jönsson (SJ) og Yael Schade (YS)

Dagsorden:

 1. Valg      af dirigent
 2. Formandens      beretning
 3. Fremlæggelse      af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling      af indkomne forslag
 5. Fastsættelse      af kontingent for den kommende sæson
 6. Valg      af bestyrelse i henhold til § 6
 7. Valg      af 1 bestyrelsessuppleant
 8. Valg      af 1 revisor og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Valg af dirigent

LH blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens beretning

PT fortalte, at beretningen var mailet ud til klubbens medlemmer, samt sat ind på klubbens hjemmeside, derfor ville han ikke gøre så meget ud af den. Alligevel var der kommentarer til nogle af punkterne, og lidt blev tilføjet.

Her et udpluk af punkterne:

 • Mødet hvor klubbens      bestyrelse, gav klubbens medlemmer en opfordring til at være lidt mere      aktive og hjælpe til i klubben
 • Dejligt, at nogle af      Hornbæks spillere har været med til klubbens rangliste.
 • Klubbens store og dygtige      ungdomsafdeling.
 • Torsdagstræningen for      seniorer som ikke har været så brugt i denne sæson, men som forhåbentlig      vil blive et tilløbsstykke i næste sæson.
 • Jes Arder der havde      modtaget ØBTU’s sølvnål for sit store arbejde i klubben, med efterfølgende      stor applaus.
 • Der blev sagt tak til alle      de frivillige der gør et stort stykke arbejde i klubben – trænerne Rasmus      Olsen og Yael Schade, sodavandsansvarlig Lars Hansen og en ekstra stort      tak til Anne-Marie for sit kæmpe arbejde i forhold til juleturneringen,      helt uden at være medlem af klubben.
 • Derudover også en tak til      dem der hjalp som vikarer for Yael’s træning.

Pensionistafdelingen

RT fortalte om den stadig store og velfungerende pensionistafdeling, om det gode sammenhold der er både socialt og spillemæssigt. Der blev ytret ønske om et samarbejde med andre klubber, så de kunne spille imod andre pensionister, også et evt. pensionisthold i ØBTU’s holdturnering blev der talt om. Desværre kunne RT også fortælle at 2 pensionister ikke er blandt os mere. Til slut fortalte RT, at Troels Nyborg er ny kontaktperson for pensionist afdelingen.

JA fortalte lidt om renoveringen af lokalet.

De ældede vægplader bliver revet ned, ny vægbeklædning bliver sat op og bliver malet i grålig nuance, der bliver syet nyt betræk til vores bander, og vinduerne bliver malet op.

Er man interesseret i at hjælpe, så send en mail til Jes, hvori du skriver hvad du kan hjælpe med, Jes kontakter dig så hvis det skulle blive nødvendigt. Umiddelbart ser der ud til at Jes klarer ærterne selv, men det er altid rart at få tilbudt hjælp – så bare skriv!

Kommentarer til Beretningen:

YS fortalte om Brønshøj pensionist afd. der måske var en interessant samarbejdspartner.

PP spurgte ind til hvorfor gulvet som regel er vådt når pensionisterne spiller om mandagen. Det mundede ud i en længere snak om gulvet. JA opfordrede til, at vi i den kommende sæson skal sætte banderne ud mod væggene engang om ugen og møblerne engang om måneden – så der kan blive gjort ordentlig rent.

Formandens beretning blev godkendt!

Der var en lille pause i dagsordenen og årets HBTK’ere blev kåret.

Det blev på seniorsiden Roald Thiim, for sit store arbejde i bestyrelsen samt til veteranrunden i Helsingør, og sin spillemæssige fremgang. På ungdomssiden var der ikke megen tvivl, Felipe Matarese har rykket sig rigtig meget det sidste år, samt været meget interesseret i træningen og i at blive bedre. Han er også meget vellidt i træningslokalet. Tillykke til dem!

Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår

JA lagde ud med at takke Peter Tranto for indstillingen til ØBTU’s sølvnål, derefter blev regnskabet for i år fremlagt, og det viste flot overskud.

Spørgsmål til regnskabet:

RO havde en del spørgsmål til forskellige poster. AB spurgte ind til om vi kunne få lidt flere bolde, og det medførte lidt debat, også klubbens forsvundne bolde blev debatteret – YS afrundede med en opfordring til at klappe af Kristian Bjørneboe, der havde foræret klubben en masse bolde, og klappet blev der.

JA talte om manglen på hjælp til at skaffe reklamer til klublokalet, kun Rasmus Olsen havde indtil nu skaffet en enkelt. Der kom en STOR opfordring til klubbens medlemmer – SKAF GERNE REKLAMER TIL KLUBBEN! Han talte også om, hvordan vi behandler vores lokale, og at nu når vi får et ”nyt” lokale – så skal ALLE huske at passe godt på det.

Regnskabet blev godkendt!

Budgettet og et budgetteret underskud for næste sæson blev fremlagt. JA undskyldte at han for første gang som kasser budgetterede med et underskud, det er primært pga. det store arbejde med vores lokale, der er årsagen. Der var lidt spørgsmål som blev besvaret og budgettet blev godkendt

Behandling af indkomne forslag

Der var kommet et forlag fra bestyrelsen, det kørte på en vedtægtsændring af § 7.

Gammel formulering:

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. For deltagelse i DBTU og ØBTU arrangementer, hvortil der kræves licens, skal der betales almindeligt seniorkontingent.

Foreslået ny formulering:

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

For nye medlemmer der starter i august, september og oktober betales 100 % af det fastsatte kontingent.

For nye medlemmer der starter i november, december, januar og februar betales følgende:

Ungdom 2/3 af det fastsatte kontingent

Senior 5/6 af det fastsatte kontingent

For nye medlemmer der starter i marts og april betales 1/3 af det fastsatte kontingent.

Alle stemte for vedtægtsændringen.

Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

Der blev forslået uændret kontingent og alle stemte for.

Valg af bestyrelse i henhold til § 6

Generalforsamlingen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der i § 06 stod at der skulle være 4 bestyrelsesmedlemmer, og ikke som man troede 3.

Derfor blev der efter en del debat og en mindre pause, spurgt ind til om nogle ville stille op – AB ville gerne stille op, mens bestyrelsen anbefalede YS AB trak sig og YS blev valgt ind.

Valg af suppleant

Da YS var suppleant, så skulle der findes en ny suppleant til bestyrelsen. AB stillede op og ligeså MN. AB trak sig og MN blev valgt ind som bestyrelsessuppleant. 8.

Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant

Peter Kallerman blev genvalgt som revisor og Rasmus Hansen genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

PT fortalte om muligheden for at spille i Hornbæk i sommerferien, han mailer ud til klubbens medlemmer- er nogle interesseret, så er man velkommen til at skrive tilbage – dette gælder alle klubbens medlemmer.

MN fortalte om at der evt. også var mulighed for at spille i Espergærde – det ville han undersøge nærmere.

TN opfordrede til at opdatere maillisten, så alle klubbens nuværende medlemmer står på med korrekt mailadresse.

A opfordrede alle klubbens medlemmer til at kigge på medlemslisten der hænger på opslagstavlen, hvis der er ændringer i dine oplysninger – så ret det gerne!

AB spurgte ind til om man kunne sørge for at medlemslisten blev mailet rundt til klubbens medlemmer, det ville MN undersøge om vi må.

RO fortalte at han stopper som træner, og han fik bifald for det gode arbejde, han har udført med talentholdet.

JK spurgte ind til lidt flere informationer om lokalet, men der var ikke meget mere end det JA havde fortalt.

RM spurgte ind til om der så ville komme en ny træner i stedet for Rasmus Olsen, det kunne Peter Tranto svare ja til, men vi ved ikke helt hvem det bliver endnu.

Mødet blev hævet, og der blev takket for god ro og orden.

 

For referatet: Yael Schade