Generalforsamling d. 11.6.2012

Dato: 11.6.2012
Tid: 19.00
Sted: Klubben
Tilstede: Peter Tranto (PT), Yael Schade (YS), JA (Jes Arder), Lars Hansen (LH), Allan Hermansen (AH)
Referent: AH

 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede LH som dirigent. Han blev valgt.

LH bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen 2012 var lovligt indvarslet i henhold til klubbens vedtægter.

2. Formandens beretning
PT havde inden generalforsamlingen udsendt bestyrelsens beretning for sæsonen 2011/2012. Samtidig blev der uddelt eksemplarer af den under mødet. PT refererede uddrag fra beretningen:

 • Med klubbens nuværende udvikling, hvordan ser klubben så ud om 20 år? Påstand: Så er det en pensionistkliub.
 • Der kommer ikke friske kræfter til seniorafdelingen fra ungdomsafdelingen
 • Der kommer ikke friske kræfter som frivillige i klubben
 • Årets beretning bør lægges på hjemmesiden, så man om 20 år kan se klubbens tilbagegang, år for år

Der kom flere kommentarer:

 • PT: Der bør komme mere liv på hjemmesiden – hvorfor har vi ikke referater fra holdkampene? Måske skulle vi udpege en referent på hvert hold – JA: Det behøver ikke at være holdlederen!
 • YS: Ønsker at der bliver sendt mail, når der skrives kommentarer på hjemmesiden
 • YS: Der kunne være lidt flere referater fra klubbens holdkampe i Dagbladet. for at give mere omtale. PT: Det bør kun være 1. holdet efter aftale.

PT refererede resten af beretningen. Der kom flg. kommentarer:

 • YS: Der er typisk frafald i ungdomsafdelingen ved teenagealderen. Lige nu er der f.eks. kun 2 spilere over 14 år.
 • JA: Enig – der ikke mange ungdomsspillere der rykker op på seniorholdet med det frafald. Og det kræver et vist niveau – udover alder – at kunne rykke op, ellers er det ikke sjovt for nogen af parterne.
 • LH foreslog onsdagstræning for nye seniorer (nyindmeldte, ikke så øvede)
 • PT pegede på de ressourcer vi har i pensionistafdelingen, f.eks. i forbindelse med åbne/lukke lokalet i forbindelse med onsdagstræning. Ligeledes kunne der være “åbent hus” om søndagen, hvor også nogle frivillige fra pensionistafdelingen kunne bruges som frivillige.
 • YS: Efterlyser at der bliver sat “pris” på for den frivillige hjælp

PT refererede videre:

 • Yael har i år modtaget ØBTU’s lederpokal – flot!
 • Tak til LH for at stå for øl og vand til klubben samt regnskabet af samme.
 • Tak til Rasmus’ mor og Yael for den store indsats ved juleturneringen.
 • I år har Helsingør BTK fået den store opgave med at være vært for en samling i veteranhold-turneringen d. 17.-18. november. JA forestår i øjeblikket en fordeling af opgaver blandt medlemmerne i klubben.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og budget
JA fremlagde årets regnskab med et overskud på kr. 11.380,85.

JA knyttede et par kommentarer til en stor post: lokaleleje.

Forsamlingen gav stor ros til JA for at forvalte klubbens kasse så ansvarligt.

JA fremlagde mundtligt budget:

 • Der forventes også overskud også i den kommende sæson
 • Stævnet (veteransamlingen) ventes at give et stort beløb til klubben
 • Der planlægges køb af nye bordplader til bordene (forventet 10.-15.000 kr.) samt evt. belægning på gulvet (kr. 15.000 afhængig af kommunalt tilskud)

Regnskab og budget blev godkendt.

4. Forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen  foreslog uændrede satser.

YS mente at man sagtens kunne forsvare at sætte kontingentet op.

JA forsvarede de uændrede satser med at klubben stadig har et overskud – også i den kommende sæson. Dermed ingen grund til at hæve kontingentet.

Bestyrelsens indstilling blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen
AH modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen indstillede (med mundtlig fuldmagt) Roald Thiim som bestyrelsesmedlem. Han blev valgt.

7. Valg af suppleant
YS stillede op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Peter Kallermann blev indstillet som revisor og genvalgt.

Rasmus Hansen (efter kontakt pr. telefon) blev indstillede som suppleant og valgt.

9. Evt.
PT nævnte bestyrelsens valg af årets HBTK’ere:

 • Ungdom: Mads Schulze
 • Seniorer: Rasmus Olsen

(er allerede offentliggjort på hjemmesiden med begrundelse).

PT takkede AH for hans bidrag til bestyrelsens arbejde, særskilt med hjemmesiden.