Ordinært bestyrelsesmøde d. 7.6.2012

Dato: 7.6.2012
Tid: Kl. 19.00
Sted: Hos JA
Tilstede: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Allan Hermansen (AH)
Fraværende: Knud Krogslund
Referant: AH

 

Dagsorden

  1. Økonomi
  2. Beretning til generalforsamlingen 2012
  3. Ranglisteturneringen, seniorer
  4. Drøftelser vedr. veteransamlingen
  5. Evt.

Pkt. 1 – Økonomi
JA gennemgik det af revisoren godkendte regnskab. Mod budgetteret underskud blev overskuddet kr. 11.380,85. Enkelte poster blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte regnskabet til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Pkt. 2 – Beretning til generalforsamlingen 2012
PT gennemgik den på forhånd fremsendte beretning. Udover de sportslige resultater, fremhævede PT indledningen, som er en gennemgang af klubbens nuværende status samt de senere års udvikling. Som det ser ud nu, er Helsingør BTK en døende klub med meget få ungdomsspillere til oprykning og med få ressourcer på det frivillige arbejde. Enkelte kommentarer fra JA blev tilføjet i beretningen.

Pkt. 3 – Ranglisteturneringen, seniorer
JA redegjorde for nogle tanker for gennemførelsen af ranglisten i næste sæson. Bl.a. at der ikke længere er en A og en B-gruppe, men en samlet gruppe, hvor der i hver pulje placeres 2 spillere seedet fra ranglisten. Efter puljen med to cups, hvor der er op- og nedrykning, som det kendes fra i dag.

Intet blev besluttet.

Pkt. 4 – Drøftelser vedr. veteransamlingen
JA oplyste at det ikke er længere er muligt at låne lokaler på Gurrevej skole. Flere muligheder blev drøftet, herunder Skydeselskabets lokaler, klubbens egne lokaler og Laden på Vapnagård. Alternativt Helsingørhallens cateteria, men denne mulighed ville være mindst indbringende for klubben.

PT ville i første omgang kontakte Laden.

Pkt. 5 – Evt.
Iab.