Generalforsamling 2010

Dato: 14.06.2010
Tid: 19.00
Sted: Klublokalet
Tilstede: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Allan Hermansen (AH), Knud Krogslund (KK), Yael Schade (YS), Lars Hansen (LH), Kristian Møller (KM)
Referant: AH

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede KK som dirigent. KK blev valgt. KK takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var blevet lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen var sendt ud på hjemmesiden og via mail forinden generalforsamlingen – se her. Den fungerende formand PT gennemgik beretningen med egne ord.

Der var flg. kommentarer til beretningen:

 • YS: Bliver tordagstræningen med pensionisterne ved roret genoptaget? Flere af børnene havde udtrykt savn for denne ordning
 • YS: Det er indtrykket at bestyrelsen fungerer godt, god stemning
 • YS: Der var ros til hjemmesiden, den fungerer godt og ser godt ud
 • KK: Vedr. den videre istandsættelse, bør vi tage Kurt Mellerup med på råd, da han er tidligere tømrer
 • KK: Er ved at lave invitation til “Kontakten” til åbent hus i pensionistafdelingen
 • KK: Der er forestående 10 års jubilæum i pensionstafdelingen. Det skal fejres og der er håb om tilskud fra klubben
 • KK: Svar til YS: Vil gerne hjælpe med torsdagstræningen, men det kræver at der møder flere børn op!

Beretningen blev godkendt.

3. Gennemgang af regnskab og budget
JA gennemgik det udleverede regnskab med flg. bemærkninger:

 • Ganske fine kontingentindtægter, bedre end budgetteret
 • “Ny” post var lokaleleje
 • Der er et svind i sodavandskassen på 1200-1300 kr.

PT forespurgte hvordan lokalelejen var specificeret. JA ville vende tilbage med denne..

PT forespurgte til om der var tale om svind i sodavandene eller i kassen.

LH bemærkede flg.:

 • YS var også medarrangør på juleturneringen.
 • I sodavandsregnskabet var der fraregnet 129 kr. til bestyrelsesmøder, 224 kr. generalforsamling 2009 og 596 kr. til renoveringsarbejdet i julen
 • Svindet kan ikke gøres om som tyveri af penge eller sodavand. Men der mangler 1293 kr.

JA tilføjede at sodavandsregnskabet indgik som nettobeløb i det samlede regnskab.

YS oplyste at køleskabet altid var lukket på hendes “vagter”.

LH tilføjede at det største svind i starten af sæsonen. Svindet var således dalende.

Regnskabet blev godkendt.

JA gennemgik budgettet, som ender i et lille minus. Danmarksturneringen forventes at blive dyrere for klubben pga. nye rejseregler i DBTU.

YS bemærkede at der var sat et meget lille beløb af til trænere.

Budgettet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
AH oplyste at der ikke var indkommet nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at der fortsættes med uændrede kontingenter. Dette blev vedtaget.

6. Genvalg af to bestyrelsesmedlemmer
PT var på genvalg og blev valgt.
AH var på genvalg og blev valgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleant
KK var på genvalg og blev valgt.

8. Valg af revisor
Kallermann revision var på genvalg og blev genvalgt.

9. Evt.
KK gjorde opmærksom på at under dette punkt kunne der intet besluttes.

YS havde flg.:

 • Hvad har bestyrelsen fundet ud af med spillertrøjer?
 • Skal andre end bestyrelsen skaffe sponsorer til klubben, herunder reklameskiltene i klubben. Spørg dog også andre i klubben om de kan skaffe.
 • Holdes der ikke en “sportens dag” for ungdomsspillerne?

JA svarede:

 • Der er stadig et mindre parti af spillertrøjer tilbage – disse sælges for 100 kr. Bestyrelsen finder nye trøjer til næste sæson, men der købes ikke et stort parti hjem af dem. Derimod kan der formentlig bestilles 2 gange i løbet af sæsonen.
 • Sportens dag – JA fortalte at han var for sent ude med tilmeldingen til sportens dag for ungdom.

PT roste juleturningen – godt arrangement.