Generalforsamling 2008

Dato: 29.05.2008 kl.19.30
Tilstede: Knud Krogslund (KK), Karin Lind (KL), Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Rasmus Olsen (RO), Henrik Wich (HW), Dennis Rasmussen (DR), Yael Schade (YS), Allan Hermansen (AH).

Referent: AH.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Evt.

1. Valg af dirigent

KK blev valgt som dirigent.
KK konstaterede, at generalforsamlingen blev lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Dog blev det bemærket, at det skulle fremgå af indkaldelsen, hvilke medlemmer i bestyrelsen, der var på valg, samt at indkaldelsen til generalforsamlingen bør dateres.

2. Formandens beretning

DR berettede om sæsonen, der gik:
Det forgangne år har for bestyrelsen handlet meget om kommunens opsigelse af klubbens lokaler. Bestyrelsen har derfor haft megen kontakt til kommunalpolitikerne samt de lokale medier (Helsingør Dagblad og Lokalavisen). Det lykkedes at få beslutningen annulleret. Positivt var det, at HBTK nu er kendt hos politikere (og Dagbladet).
I den forgangne sæson fik klubben nyt logo, hvilket gav klubben nyt brevpapir samt klubtøj. Det var en dyr investering med tøjet. Men DR konstaterede, at det var positivt for klubfølelsen med det samme tøj og smart logo.
Blandt de interne sportslige resultater blev nævnt August Lysgaard som vinder af ungdomsranglisten efterår 2007 og Mikkel Fuhr forår 2008. Seniorranglisten blev vundet af DR med Jes Arder på andenpladsen. Drengeranglisten blev vundet af Samuel Jønsson, junior af Rasmus Hansen. Ungdom single blev ligeledes vundet af Rasmus Hansen. Double for ungdom blev vundet af Rasmus Hansen / Kasper Løwert og for seniorer af Jes Arder / Lars Hansen.
Blandt de eksterne sportslige resultater havde vi et rigtig godt år. DR nævnte bl.a., at damerne rykkede op i elitedivisionen, og drengeholdet blev nr. 1 i Østserien. Til DM og ØM blev der vundet rigtig mange medaljer i næsten alle rækker. I pointstævnerne blev der placeringer i top 10 til 6 Helsingørspillere. Flot.
Altså et rigtig godt år for HBTK, sportsligt set.
DR opsummerede med, at det var en god sæson. DR opfordrede den kommende bestyrelse til at arbejde med at få en af samlingerne i dame elite til Helsingør.
Til sidst takkede DR af som formand.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning

Regnskabet blev kort gennemgået af KL, med vægt på en stor post: indkøb af nyt klubtøj. Underskud på ca. 27.000 kr. Beholdningen var på 11.400 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ændringer til vedtægterne, indsendt af PT
Ændringerne blev gennemgået med flg. bemærkninger:

 1. KK bemærkede, at det ikke var normalt at ændre dagsordenen til generalforsamlingen, så pkt. 2 skulle være bestyrelsens beretning. Det burde være formandens beretning. Emnet blev diskuteret og taget til afstemning. Der var ikke 2/3-flertal for at beholde forslaget.
 2. HW beklagede nedsættelsen af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 4 og opfordrede til at ændre dette op ad igen så hurtigt som muligt.
 3. §09 blev udvidet med ”Efter aftale med kassereren kan der indgås individuelle aftaler om betaling”.
 4. §08 bemærkede JA, at der i den første sæson kunne være tale om forskydninger af visse poster som følge af det ændrede regnskabsår.

Herefter blev forlaget vedtaget med undtagelse af ændring til §05, pkt. 2 på dagsordenen. Denne forblev formandens beretning.
Betalte spillere
Der var forslag om, at såfremt der vil komme aftaler om, at enkelte spillere eller hold bliver sponseret, skal 25 % af sponsorindtægten tilfalde klubben.
KK bemærkede, at forslaget ikke var udsendt skriftligt inden generalforsamlingen.
Forslaget blev debatteret. Der var ikke klarhed over forslagets betydning i detaljer. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at udarbejde et detaljeret skriftligt forslag. Generalforsamlingen accepterede, at bestyrelsen arbejder efter det udarbejdede forslag indtil næste generalforsamling, hvor forslaget skal forelægges til endelig godkendelse”
Forslaget blev ikke sat til afstemning.

5. Fastsættelse af kontingent

DBTU har vedtaget ændring af licensbetalingerne pr. medlem i klubben. Generelt giver det forhøjelse i klubbens licensbetalinger til DBTU.
Bestyrelsens forslag til nye satser:

 1. Seniorer stiger til 900 kr. pr. år
 2. Ungdom ændres til 600 kr. pr. år for alle
 3. Pensionister uændret 300 kr. pr. år
 4. Passive medlemmer uændret 150 kr. pr. år

Forslag blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse i henhold til §6

Der blev foretaget flg. ændringer vedr. medlemmer i bestyrelsen:

 1. Formanden Dennis Rasmussen (DR) var på valg men ønskede ikke genvalg.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne Yael Schade (YS) og Henrik Wich (HW) var ikke på valg, men ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.
 3. Bestyrelsesmedlemmerne Peter Tranto (PT) og Karin Lind (KL) var på valg og blev genvalgt.
 4. Jes Arder (JA) og Allan Hermansen (AH) stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind.

Ny formand

Der skulle vælges ny formand. Bestyrelsen havde opstillet Karin Lind. Hun blev valgt enstemmigt.

7. Valg af bestyrelsessuppleant

Knud Kroghlund (KK) blev foreslået som suppleant, og blev valgt som suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Peter Kallermann og Niels Østergaard var villige til genvalg. Begge blev genvalgt

9. Evt.

Generalforsamlingen takkede den afgående formand Dennis Rasmussen for indsatsen.
KK afsluttede med tak for god ro og orden.