Generalforsamling 2009

Dato: 15.05.2009 kl.19.00
 

Sted: Klubbens lokaler, Løvdalscentret

Tilstede: Karin Lind (KL), Jes Arder (JA), Rasmus Olsen (RO), Dennis Rasmussen (DR), Yael Schade (YS), Jørn Kjeldmand (JK), Rasmus Hansen (RH), Samuel Jønsson (JS), Sabine Borre Larsen (SL), Annemarie Jacobsen (AJ), Allan Hermansen (AH).

Afbud: :Knud Krogslund (KK), Peter Tranto (PT)

Referent: AH.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Evt. / herunder kåring af årets HBTK’ere

1. Valg af dirigent

AH blev valgt som dirigent.
AH konstaterede, at generalforsamlingen blev lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

KL berettede om sæsonen, der gik:
Det forgangne år har været et godt år for Helsingør BTK, medaljemæssigt. Der er hentet guld- og sølvmedaljer ved DM og ØM, i næsten alle rækker. Juniorerne i østdanmarksserion (guld – Samuel, André og Kenneth), Sølv ved DM, sølv+guld ved ØM (Sabine), Sølv og guld ved ØM (Dennis), Guld ved veteran-DM (Jørn og Per), Guld ved østdanmarksserien, seniorer (2. holdet – Rasmus, Jes, Sabine og Søren), 1. holdet forbliver i 1. division, 2. holdet rykker op i 2. division. Alt i alt et rigtig godt år.

 

Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning

Regnskabet blev kort gennemgået af JA med flg. bemærkninger

 • Kontingentindtægter har været pænt over budget
 • Tilskud fra kommunen har været dobbelt da vi har flyttet regnskabsåret i denne sæson
 • Vi har haft et godt år mht. sponsorindtægter, også pænt over budget
 • Indtægterne fra sodavandssalget bærer præg af tyveri og svind fra kassen, ca. 2.000 kr.
 • Overskuddet for sæsonen er kr. 13.695,75 – de ca. 5.000 skyldes dobbelt tilskud fra kommunen

På spørgsmål fra RO om udgifterne til ungdomstrænere (kr. 15.045) redegjorde for udgifterne: Kontingentfrihed, KM-penge og diæter til ungdomstrænerne.

RO forespurgte til muligheden for mere ungdomstræning i den kommende sæson, bl.a. med satsning på gode ungdomsspillere. Det blev en meget lang debat, som ikke fik en konklusion, men KL lagde op til at emnet skulle diskuteres videre under punktet evt.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for den kommende sæson blev gennemgået af JA med flg. bemærkninger:

 • Sponsorater er budgetteret med kr. 10.000. Der er pt. ingen sponsor bag dette beløb.
 • Der forventes pt. et underskud på kr. 7.000.

Budgettet blev godkendt

4. Indkomne forslag

Ved generalforsamlingen 2008 var der et forslag om indtægter til klubben vedr. betalte (sponsorerede) spillere. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen pålagt at arbejde videre med forslaget og fremsætte det ved generalforsamlingen 2009. Bestyrelsen fremsatte derfor flg. forslag:

En sponsor skal betale:

 

 1. Spillerens løn
 2. 25% af spillerens løn til Helsingør BTK
 3. Spillerens spilletøj + evt. reklamtryk
 4. Kontingent

Det blev bemærket at forslaget ikke pt. er aktuelt, da klubben ikke har nogen betalte spillere i den kommende sæson. Men nu har klubben en officiel holdning til betalte spillere.

Forslaget blev vedtaget

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen stilte forslag om uændrede kontingenter for den kommende sæson:

 1. Seniorspillere 900 kr. pr. år
 2. Ungdomsspillere 600 kr. pr. år
 3. Pensionister 300 kr. pr. år
 4. Passive medlemmer 150 kr. pr. år

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse i henhold til §6

Ifølge vedtægterne var flg. på valg:

PT som medlem af bestyrelsen og ønskede genvalg (meddelt skriftligt til dirigenten). PT blev genvalgt.

KL som formand og ønskede ikke genvalg.

Det har ikke været muligt for bestyrelsen at finde en ny kandidat til posten som formand og der var ingen på generalforsamlingen, der meldte sig. Der blev således ikke valgt ny formand for klubben.

Det blev derfor besluttet at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 31. august 2009 kl. 19.00 i klubbens lokaler med henblik på at vælge en formand. Bestyrelsen vil i mellemtiden arbejde på at finde en kandidat i klubben.

7. Valg af bestyrelsessuppleant

KK var på valg og ønskede genvalg. Han blev genvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Peter Kallermann og Niels Østergaard var villige til genvalg. Begge blev genvalgt

9. Evt., herunder kåring af årets HBTK’ere.

KL overrakte diplom til SJ som årets ungdoms-HBTK’er med begrundelsen: Flot fremgang i spillet og træningen, oprykning fra serie 2 til serie 1 og ikke mindst præstationen i østdanmarksserien for juniorer.

 

KL overrakte ligeleds diplom til SL som årets senior-HBTK’er med begrundelsen: Flot medaljehøst ved både DM og ØM.

YS forespurgte til om bestyrelsen havde tænkt sig at formulere en vision for klubben de kommende år. Skulle klubben være en hyggesport eller ville klubben have ambitioner om bestemte præstationer i bl.a Danmarks- og Østdanmarksturneringen. Forespørgslen medførte en lang debat om hvordan beslutninger om holdsammensætninger træffes, og om hvordan der er mangel på opbakning fra klubben vedr. det frivillige arbejde i klubben. Der var ingen konklusioner.

JK forespurgte til kommunikation fra klubbens side. JA redegjorde for at al kommunikation foregik via klubbens hjemmeside samt email. Undtagen indkaldelse til årets generalforsamling og indbydelse til ny sæson, som blev sendt ud pr. post. Bestyrelsen forventer ingen ændringer i dette.

KL rejste atter debatten vedr. mere ungdomstræning. Lang debat, men ingen konklusion.

RO forespurgte til holdsammensætningen i den kommende sæsons holdturnering, herunder specielt bemandingen “udefra” på 1. holdet. Lang debat, men konkluderende lyder svaret at 1. holdet fremover kun bemandes med 2 spillere “udefra” (svenskerne) og yderligere med spillere fra klubben. Derved bliver der plads på 2. holdet i 2. division, men bemandingen er ikke diskuteret i UK endnu. Dette tages først op af UK (bestående af JA og PT) i løbet af august/september.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en stor tak til den afgående formand (KL) for den flotte indsats i året, der gik.