Bestyrelsesmøde 22.06.2008

Dato: 22.06.2008 kl. 15.00
Tilstede: Karin Lind (KL), Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Dennis Rasmussen (DR) under pkt. 1, Allan Hermansen (AH)
Afbud: Knud Krogsgaard
Referent: AH
Ordstyrer: KL
Dagsorden:

 1. Herreholdet – sponsor
 2. Sponsorater generelt
 3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen
 4. Udkast til regler vedr. diæter, km-penge mm.
 5. Evt. damesamling i Helsingør
 6. Træner
 7. Hjemmeside
 8. Evt.

Pkt. 1: Herreholdet – sponsor

DR blev underrettet om at hans hold (1.holdet herrer i 1. Division) har fået Nykredit som sponsor for perioden 1.1.2009 – 31.12.2009. I sponsoraftalen indgår bl.a. at 1.holdet skal bære Nykredits logo på tøjet fra sæsonstart (sept. 08) til udgangen af 2009.
Selvom Nykredit vil betale for nyt tøj til hele holdet, blev der enighed om kun at bestille 2 nye sæt tøj og nøjes med at sætte logo på det nuværende. DR skaffer tøjet tilbage fra de svenske medlemmer af holdet.
1.holdet forventes at bestå af: Dennis (holdleder), Lars Hansen, Arvid, Joachim og Erik (ny spiller).
DR forlod herefter mødet.

Pkt. 2: Sponsorater generelt

Som det har været diskuteret på den netop overståede generalforsamling, fastholdes beslutningen om at hvis en enkelt spiller i klubben bliver sponsoreret, skal 25% af sponsorbeløbet tilfalde klubben. Endvidere var der enighed om at skaffes der sponsorer til et af vore hold i DT (som det er tilfældet med 1.holdet herrer og dameholdet i elite), indgår hele beløbet i klubbens drift. Ligeledes tages udgifterne til de pågældende hold fra klubbens drift.

Pkt. 3: Fordeling af opgaver i bestyrelsen

Udfra PT’s oplæg til opgaver blev opgaverne fordelt således:

 • Vand og øl: Lars Hansen
 • Kontakt til skolen: KL
 • Kontakt til kommunen: PT
 • Kontakt til ØBTU/DBTU: KL
 • Kontakt til pressen: KL
 • Turneringsleder, senior: JA
 • Turneringsleder, ungdom: PT
 • Stævnetilmelder: (PT indtil anden melder sig)
 • Ranglisteturnering, senior: JA
 • Ranglisteturnering, ungdom: (PT indtil anden melder sig)
 • Klubarrangementer: adhoc
 • Leder til pointstævner: Ingen pt.
 • Leder til ungdomsholdkampe: Ingen pt.

Pkt. 4: Udkast til regler vedr. diæter, km-penge mm.

Bestyrelsen vedtog at der skulle sættes takster på flg.:

 1. Top12 og KvalTop12: Tilskud
 2. Km.penge til holdkampe
 3. Stævner: Tilskud
 4. ØBTU mesterskaber: Tilskud
 5. DM: Tilskud
 6. Spillerdiæter
 7. Lederdiæter
 8. Leder km.penge
 9. ØBTU/DBTU lejre: Tilskud
 10. Sommerlejre: Tilskud
 11. Præmier til klubmesterskaber
 12. Præmier til ranglisteturneringer
 13. Klubtrøjer/shorts: Tilskud
 14. Kontingentfrihed (udfører fast arbejdsopgave i en sæson)
 15. Klubtur: Tilskud
 16. Årets spiller / årets ungdomsspiller

Referenten har noteret de beløb, som blev debatteret under mødet. Forslagene til beløb under de enkelte poster går videre til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5: Evt. damesamling i Helsingør

Helsingør-hallen er reserveret 3. Kl. 12.00 – 4. januar 2009 kl. 14.00 til damesamling i DT. Det blev besluttet at HBTK holder samlingen.
DBTU leverer 16 borde.
HBTK skal lave holdsedler og indberette resultaterne.
Det forventes at der skal bruges 8 personer til opstilling og nedtagning af bordene. Bestyrelsen stiller op (4 personer), der skal spørges yderligere 4 personer.
KL laver aftale med cafeteriet i hallen vedr. aftensmad om lørdagen.
JA laver aftale med Sleep2night vedr. overnatninger for udenbys deltagere.

Pkt 6.: Træner

Mandagen besættes med Michael Nakskov den ene uge, PT den anden uge (hvor der er ranglisteturnering). Michaels rolle skal bekræftes, dette sørger AH for.
Onsdagen er stadig ubesat. KL orienterede om vores søgen efter træner, bl.a. i Sverige og i Danmark. Men desværre uden resultat indtil videre. PT oplyste om muligheden for at søge træner (og spillere) på DBTU’s hjemmeside. KL kigger på denne mulighed. Der havde desuden været overvejet at spørge en af ungdomsspillerne, men vedkommende, der var under overvejelse, havde ikke mulighed for at være træner til næste år.

Pkt. 7: Hjemmeside

AH havde på forhånd sendt forslag til design på ny hjemmeside ud. Der blev enighed om at PT og AH arbejder videre med at omlægge hjemmesiden til nyt design. Desuden blev det vedtaget at hele bestyrelsen skulle have adgang til at opdatere den. AH undersøger mulighederne og vil orientere senere.

Pkt. 8: Evt.

Årets velkomstbrev: Sendes pr. email til dem, vi har mailadresse på. Pr. post til øvrige. Brevet sendes uden girokort til kontingentindbetaling, men med opfordring til at betale via netbank, alternativt at tage et girokort i klubben.
Næste møde blev aftalt til onsdag d. 13.08.2008 kl. 18.30 hos AH.