Bestyrelsesmøde 08.11.2008

Tid: 08.11.2008 kl. 14.00
Sted: Klubben
Tilstede: Karin Lind (KL), Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Knud Krogslund (KK), Allan Hermansen (AH)
Ordstyrer: KL
Referent: AH

Dagsorden Pkt. 1 – Ungdomstræningen

PT redegjorde for ungdomstræningen: Nye hold kører om mandagen med opdeling 16.00 – 17.30 (med Yael Schade som ny træner) og 17.30 – 19.00 (med Michael Nakskov som træner). Torsdagen er taget i brug til fri træning med hjælp fra pensionisterne. Med undtagelse af 7 torsdage, hvor den fri træning flyttes til fredag 16-18 på grund af 1.holdets hjemmekampe.

KK opfordrede den ungdomsansvarlige (PT) til at gøre det tydeligt at torsdagstræningen er frit spil, ikke med træner.

KK oplyste af den seneste fredag, hvor den fri træning var flyttet, mødte kun 2 spillere op. PT svarede med at hvis den tendens fortsatte, ville den fri træning ikke blive flyttet på de nævnte torsdage, men aflyst i stedet.

PT overvejer nyt optag fra ventelisten, hvor der pt. er 5 spillere.

KK oplyste desuden at torsdagsvagten går på tur mellem 5 fra pensionistholdet. KK har styr på denne turnusordning.

Onsdagstræning fungerer ikke helt optimalt. Nogle spillere er ikke helt motiveret for planlagt træning. PT sørger for at flytte disse spillere til fri træning i stedet.

PT fremviste et udkast til brev til onsdagstræneren vedr. hans og bestyrelsens forventninger til ungdomstræningen. Den samlede bestyrelse godkendte indholdet og PT vil sørge for at sende brevet frem. KL vil kontakte træneren for en snak.

Pkt. 2 – Færdiggørelse af nye takster

Med udgangspunkt i tidligere behandlet forslag vedr. takster og tilskud fra klubben, blev flg. tilskud besluttet:

Alle satserne skal offentliggøres af AH på hjemmesiden ved referatets godkendelse.

KK forespurgte om pensionisternes mulighed for – som hidtil – at få godtgørelse for gebyr for deltagelse i pensioniststævner. KL lovede at undersøge sagen.

Pkt. 3 – Færdiggørelse af uklarheder ifm. sponsorater

Dette emne har været diskuteret på alle ordinære bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. Bestyrelsen har til opgave at færdiggøre et forslag til den kommende generalforsamling.

Diskussionen blev langvarig og mange synspunkter blev anført fra forskellige sider. Dog er der fortsat enighed om flg.:

Ved sponsering af en spiller på et af HBTK’s turneringshold, skal 25% af sponsorbeløbet tilfalde klubben. Div. omkostninger ifm. spillerens deltagelse (f.eks. tryk på tøj, licens til DBTU mv.) skal også betales af sponsor, og ikke tages fra klubbens andel på 25%.

Ifm. med diskussionen om sponsorater generelt, nævnte AH Hillerød IF’s tilgang til sponsorater, bl.a. med en sponsorkatalog med konkrete tilbud til sponsorer. PT opfordrede AH til at lave en HBTK-udgave af et sådant sponsorkatalog. AH vil arbejde på sagen.

KK opfordrede KL til at søge oplysninger i Hillerød om hvordan man håndterer spørgsmålet om sponsorer. Foreslog at sagen tages op på et senere bestyrelsesmøde, når KL har indhentet oplysningerne.

Pkt. 4 – Ranglisteturneringen

Der har været givet udtryk for at ranglisteturneringen mandag aften ofte slutter ret sent og at det ikke er så heldigt. JA (turneringsleder for seniorranglisten) fortalte om de nye tiltag, som træder ikraft ved den kommende rangliste. Såfremt der er over 16 deltagere til B-rækken, skal der spilles bedst af 3 sæt i puljerne. PT mente at hvis der stadig er problemer med sluttidspunktet (senere end kl. 22), må vi også ændre reglerne således at der spilles bedst af 3 sæt i B-rækkens cup også.

Pkt. 5 – Gulvvask

PT orienterede om at skolens forpligtelser med gulvvask stadig ikke er tilfredsstillende. Han har været i kontakt med skolens ledelse og afventer svar herfra. Der var enighed om at afvente svaret. PT mente, at hvis det ikke kan bringes i orden, må vi selv hyre nogen til gulvvasken og så sende regningen til kommunen.

Pkt. 6 – Vores turneringshold

PT orienterede om mødedisciplin mv. på flere af vores turneringshold. Og der har været flere uheldige episoder. Bl.a. nævnes også problemer med temperament. PT retter henvendelse til de relevante parter.

Pkt. 7 – Evt.

JA fortalte om datoerne for de næste klubmesterskaber. Åben klubrække vil være d. 15.03.2009 (søndag). Ungdomsrækkerne kan afholdes i weekenden d. 21./22.03.2008. PT vil undersøge kalenderen for den ene eller anden dag og melde tilbage.

Næste møde aftaltes til 21.01.2009 kl. 19.00 hos PT.

.

 1. Ungdomstræningen: hvordan går det efter udvidelse af træningstider, er der fyldt op eller?
 2. Færdiggørelse af nye takster
 3. Færdiggørelse af uklarheder ifm. sponsorater
 4. Ranglisteturneringen. Flere har givet udtryk for at det bliver lige lovlig sent, når vi har ranglisteturnering. Kan vi gøre noget her?
 5. Gulvvask
 6. Vore forskellige hold – nogle hold kører ikke tilfredsstillende
 7. Evt.
 • Top12 og KvalTop12: Der gives tilskud på op til kr. 500
 • Km. penge til holdkampe (ude):1,50 kr./km pr. holdkamp, max. 1 bil pr. hold
 • Stævner og ØBTU-mesterskaber: Op til kr. 100
 • DM: Senior kr. 0, ungdom op til kr. 500
 • Lederdiæter Top12, KvalTop12 og DM for ungdom: 1 dag kr. 150, 2 dage kr. 250 + overnatning og transport
 • Spillerdiæter (udenfor ØBTU): 1 dag kr. 150, 2 dage kr. 250 + overnatning og transport
 • Leder km. penge: 1,50 kr./km
 • ØBTU/DBTU lejre: Max. kr. 200
 • Sommerlejre: Max. kr. 500. Det fulde beløb indbetales først til klubben, derefter refunderes tilskuddet fra Helsingør Sports Union
 • Klubtrøjer/shorts: Egenbetaling kr. 150 pr. del
 • Kontingentfrihed: For udførelse af fast opgave i en sæson, f.eks. træner 1 dag om ugen
 • Klubtur: Tilskud afgøres adhoc