Bestyrelsesmøde 21.02.2009

Tid: 21.01.2009 kl. 19.00
 

Sted: Hos Peter Tranto
Tilstede: Karin Lind (KL), Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Knud Krogslund (KK), Allan Hermansen (AH)
Ordstyrer: KL
Referent: AH

Dagsorden

 1. Forårsarrangement med spillere, sponsorer og dagblade
 2. 1. div. herrer – afbud til kamp, hvor de ikke kunne stille hold – hvordan undgår vi sådan en situation?
 3. Målsætning for klubbens hold
 4. Målsætning for ungdomsspillere i forbindelse med stævner/ØM m.m.
 5. Målsætning for klubben generelt, jf. mail fra PT
 6. Ungdoms-/seniortræning
 7. Halvårsregnskab, hvordan står det til efter sidste års underskud
 8. Sponsorpakker
 9. Elite 3000 færgebilletter
 10. DBTU brug af vores lokaler d. 14. marts – vi skal finde en, der kan åbne, bestille noget frokost og låse igen
 11. Hvordan kan vi gøre opmærksom på, når vi har åben for tilgang af nye spillere – evt. hjemmesiden
 12. Evt.

Pkt. 1 – Forårsarrangement med spillere, sponsorer og dagblade

Der var enighed om at holde et arrangement for alle klubbens spillere (senior, ungdom og pensionister) samt forældre til ungdomsspillere, sponsorer og lokalpressen midt i maj måned. Der afholdes en hyggeturnering. Søren Heilmann (Blockbuster) har tidligere tilbudt præmier til en juleturnering, som aldrig blev til noget. Søren bliver kontaktet for at høre om interessen stadig er der. Evt. vil klubben også “spytte lidt i”.

KL finder et par medlemmer som medarrangører.

Pkt. 2 – 1. div herrer – afbud til kamp, hvor de ikke kunne stille hold – hvordan undgår vi sådan en situation

Situationen med 1.div. herreholdet, hvor der efter holdlederens opfattelse ikke kunne stilles hold mod Virum og derfor tabte 14-0, blev drøftet.

Udover nederlaget, koster det klubben en bøde på kr. 1.000.

Konklusionen er at alle holdledere i god tid må undersøge om der er problemer med at stille hold. Hvis der, må man – stadig i god tid – “søge nedad”, så kan kan stille hold.

Det overvejedes også om man skal “forpligte” alle spillerne på et hold til at spille et minimum antal gange. Der blev dog intet konkluderet på dette.

Pkt. 3 – Målsætning for klubbens hold

Udsat til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 4 – Målsætning for ungdomsspillere i forbindelse med stævner/ØM m.m.

Udsat til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5 – Målsætning for klubben generelt, jf. mail fra PT

Kort debat på mødet, men der blev ikke besluttet noget.

Pkt. 6 – Ungdoms-/seniortræning

Onsdagstræningen skal der følges op på. Vi mangler tilbagemelding fra træneren om fremmøde mv. Dog vides det at der sidste onsdag mødte der 11 spillere. PT kontakter træneren.

Torsdagstræningen. KK (som har ansvar for åbne/lukke om torsdagen) savner ordentlige udmeldinger vedr. aflyste torsdage! Ellers melder KK om pænt fremmøde. Selvom der er tale om fri træning, arrangeres der af og til double-turnering.

Mandagstræningen kører fint med de to nuværende trænere. Fremmøde kendes ikke. PT følger op.

Fredagstræningen er netop startet og kører fint. Fremmøde mellem 4 og 6. Der er stadig plads til flere, PT har sendt flere mails med opfordring om tilmelding til denne træning (blandt seniorspillerne).

Pkt. 7 – Halvårsregnskab

JA redegjorde kort for regnskabet: Ultimo december viser den et overskud på ca. 13.000 kr, derefter er der blevet indbetalt sponsorpenge for ialt kr. 23.000. Selvom visse udgifter (f.eks. kørepenge) først falder senere, så forventes et pænt overskud for sæsonen.

KK forespurgte til aftalen om torsdagsvagten for næste sæson. Er villig til at indgå aftale om lignende aftale for næste sæson for 2 gange samme honorar (tilskud til arrangement for pensionisterne). Dette blev bifaldt enstemmigt.

Pkt. 8 – Sponsorpakker

AH havde mailet et udkast til sponsorkatalog forud for mødet. Dette materiale blev gennemgået. AH oplyste at der er indhentet accept for omtale af medlemmer samt fotos af samme.

Det blev debatteret om det foreslåede beløb for klubsponsor på kr. 40.000 kr. måske var for ambitiøst. Det blev nedsat til 20.000.

Det blev diskuteret om hvorvidt materialepriser (tryk på tøj, tøj, bandereklamer) skulle fremgå af sponsorkataloget. Der blev ikke besluttet noget.

JA foreslog at de tildækkede vinduer i klubbens lokaler også kunne benyttes til reklamer. Det blev noteret til næste udkast af kataloget.

Kommunikation. Hvordan skal sponsorkonceptet kommunikeres ud? Bl.a. skulle kataloget være tilgængeligt ved forårsarrangementet omtalt tidligere, dels sendes ud pr. mail.

KK mente at vi måske skulle holde lidt igen med at kontakte nye sponsorer pga. den igangværende økonomiske krise, da det ikke kunne forventes at der kunne indhentes flere sponsorater for tiden. JA mente at flere større virksomheder ikke ændrer politik vedr. sponsorater, selvom det går dårligt. Der blev ikke besluttet noget.

PT mente at der mangler et billede af f.eks. endevæggen med den store reklame fra Sylvest VVS. Det blev noteret til næste udkast af kataloget.

JA og PT har lovet “endeligt” forslag vedr. sponserede spillere til kommende bestyrelsesmøde.

Pkt. 9 – Elite3000 færgebilletter

Hvad får vi? Dennis skaffer til 1. divisions-holdet. KL sørger for dameeliteholdet. Forløbig er der brugt 6 billetter.

 

Pkt. 10 – DBTU brug af vores lokaler d. 14. marts

JA meldte sig til åbning, låsning og det praktiske vedr. frokost.

Pkt. 11 – Hvordan skal vi gøre opmærksom på, når vi har åben for tilgang af nye spillere – evt. hjemmesiden

KL sender notits til Dagbladet og Nordsjælland. KL laver opslag på hjemmesiden.

Pkt. 12. Evt.

Næste møde aftaltes til d. 22.4.2009 kl. 19.00 hos AH.