Referat fra generalforsamlingen den 18-06-2015

Til stede:

Morten Kildevang, Steen Jørgensen, Jes Arder, Rasmus Olsen, Rasmus Guldberg, Marc Franck, Tina Franck (Marcs mor), Allan (Marcs far), Kate (Marcs stedmor), Kia Franck (Marcs søster), Felix Thygesen, Søren Andersen, Troels Nyborg, Roald Thiim, Lars Hansen, Per Kammer, Finn Seerup, Peter Tranto, Per Mølholm og Yael Schade.

16 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag 4a: Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt

Punkt 1

Per Mølholm blev valgt som dirigent og Yael Schade som referent.

Per Mølholm foreslog at vedtægtsændringerne blev sat på som et punkt på dagsordenen, og det blev besluttet, at det blev punkt 4a.

Punkt 2

Peter Tranto – klubbens formand, tilføjede lidt til beretningen som ligger på hjemmesiden. Han fortalte om den velfungerende hjemmeside, om facebookgruppen som er meget levende, og så blev nogle af klubbens oprykningshold også nævnt.

Yael Schade tilføjede at det sociale er i højsædet i klubben, både hos ungdommen og seniorerne.

Punkt 3

Troels Nyborg præsenterede regnskabet og budgettet.

Der var lidt kommentarer og spørgsmål fra Jes Arder, som blev besvaret af Troels Nyborg.

Ligeledes havde Rasmus Guldberg også et enkelt spørgsmål, der blev besvaret af Peter Tranto.

Regnskabet og budgettet blev godkendt

Punkt 4

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik direkte til punkt 4a.

Vedtægtsændringerne blev læst op, og Peter Tranto uddybede hvorfor bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer.

 

Nuværende tekst Forslag til ændringer (fed tekst)
 
§05Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt

Ordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel.

   

 

 

 

 

 

 

 

 Nyt afsnit nederst: Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal være klubbens formand i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen.

 

§06Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte BESTYRELSE, som består af 1 formand, 1 kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.Formanden vælges på generalforsamlingen, mens bestyrelsen på første møde efter generalforsamlingen konstituerer sig med øvrige tillidsposter.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

 

Tiltrædelse sker pr. 1/7, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.

 

Der indkaldes til bestyrelsesmøder, når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt op.

 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Over bestyrelsens møder føres et referat, som godkendes af de på møderne tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.

 

Bestyrelsen kan ikke pådrage klubben gældsforpligtelser.

Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte BESTYRELSE, som består af 1 formand, 1 kasserer samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

 

 

 

 

 

§07Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. 

For nye medlemmer der starter i august, september og oktober betales 100 % af det fastsatte kontingent.

 

For nye medlemmer der starter i november, december, januar og februar betales følgende: Ungdom 2/3 af det fastsatte kontingent Senior 5/6 af det fastsatte kontingent
For nye medlemmer der starter i marts og april betales 1/3 af det fastsatte kontingent.

  

 

 

 

 

 

For nye medlemmer der starter i november, december, januar og februar betales 2/3. af det fastsatte kontingent.

 

 

Der blev stemt om dem, og alle vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5

Troels fortalte om klubbens gode økonomi, og at bestyrelsen derfor foreslår uændret kontingent.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 6

Da vedtægtsændringerne blev vedtaget, så skulle der vælges et nyt bestyrelses medlem.

Derudover var Troels Nyborg og Yael Schade på valg.

Bestyrelsen foreslog, at Jan Dam Christensen skulle være nyt bestyrelsesmedlem. Jes Arder foreslog Søren Andersen, men han ville blive opstillet som suppleant og var tilfreds med det.

Jan Dam Christensen blev valgt for 1 år – i følge de nye vedtægter skal han på valg igen i 2016.

Troels og Yael fik genvalg for 2 år.

Punkt 7

Søren Andersen blev foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen.

Punkt 8

Revisor Peter Kallerman og revisorsuppleant Rasmus Guldberg blev begge genvalgt.

Punkt 9

Årets 2 HBTK’ere blev kåret.

MARC FRANCK blev årets ungdomspiller. ”Marc har været meget koncentreret til træningen, og er meget vellidt.

Han har hjulpet til med begyndertræningen, og er altid klar til at hjælpe sine klubkammerater. Marc har arbejdet meget med sin psyke, og det har været med til at stabilisere hans spil.

Marc har også opnået mange flotte resultater, her kan nævnes at han er 3-dobbelt klubmester hos ungdommen.

TROELS NYBORG blev årets seniorspiller- ”Troels har gjort et kæmpe arbejde som formand for den populære pensionistafdeling. Derudover har han påtaget sig erhvervet som kasserer med flid og arbejdsomhed, han har blandt andet været på kursus, og sætter en ære i at regnskabet skal være ordentligt.

Der blev klappet af begge HBTK’ere!

Der var lidt forskellige kommentarer, af dem kan nævnes at alle frivillige kræfter blev takket – En særlig tak til Inger Jønsson, Lars Hansen, bestyrelsen, ungdomsgruppen og trænerne- Alle fik en klapsalve!

Rasmus Guldberg spurgte ind til, om der trænes med plastikbolde næste sæson, og det svarede Peter Tranto ja til.

Per Mølholm takkede generalforsamlingen og erklærede mødet for hævet.

Efter mødet takkede Peter Tranto Per Mølholm for at holde ro på troppene.

Godkendt referat af Yael Schade og dirigenten Per Mølholm.