Referat fra generalforsamlingen afholdt den 6. juni 2016 på Løvdalsskolen, Helsingør.

Til stede:

Søren Andersen, Jørn Kjeldman, Peter Tranto, Jan Dam Christensen, Per Mølholm, Troels Nyborg, Roald Thiim, Amalie Ibsen, Rasmus Olsen, Finn Seerup, Marc Franck, Felix Thygesen, Yael Schade, Per Kammer, Rasmus Guldberg, Inger Jönsson og Michael Nakskov. Steen Jørgensen (fra pkt. 7). Ikke stemmeberettigede Marc’s far og pap mor og Felix far, Morten Kildevang.

18 stemmeberettigede medlemmer

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent

Per Mølholm blev valgt som dirigent og Jan Dam Christensen som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.

Dirigenten foreslog at vedtægtsændringerne blev sat på som et punkt på dagsordenen, og det blev besluttet, at det blev punkt 4A. Bestyrelsen bedes huske, at vedtægtsændringer fremadrettet skal have sit eget punkt i dagsordenen.

Beslutning

Ingen indvendinger fra de fremmødte til dagsordenen.

Punkt 2 – Formandens beretning

Peter Tranto – klubbens formand henviste til at beretningen ligger på vores hjemmeside.

Tranto havde et par tilføjelser, bl.a., at vi har en velfungerende hjemmeside og Facebook, som vi er særdeles aktive på og kommer ofte med gode indlæg og billeder.

Tranto oplyste endvidere om kommunens mulige planer med Løvdalsskolen, hvori bordtennisklubben ikke er blevet orienteret direkte, men at viden var tilkommet via et medlem. Tranto har efterfølgende taget kontakt til et byrådsmedlem, som har beroliget os, da der ikke vil ske noget med bordtennisklubbens lokaler indtil videre. Bestyrelsen har dog besluttet, at være proaktive, da der kan være en risiko for, at vi på et tidspunkt mister lokalerne. Bestyrelsen vil derfor tage kontakt til det udvalg i kommunen, som varetager vores interesser, således muligvis kan være med til at beslutte, hvor vi skal være, hvis vi en dag skal flytte.

Ingen kommentarer til formandens beretning fra de fremmødte.

Beslutning

Formandens beretning tages til efterretning.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår

Troels Nyborg uddelte og præsenterede regnskab for sæson 2015-2016 og budget for sæson 2016-2017.

Resultat viser et overskud på ca. kr. 18.000,-, som er meget tilfredsstillende. Vores egenkapital er vokset fra kr. 102.939,- til kr. 120.936,-.

Følgende emner blev vendt under pkt. 3:

 • Det skal bemærkes, at vores sponsorater er steget til kr. 15.300,- som Roald og Yael har været stærkt medvirkende til.
 • Yael oplyste, at hvis vi booker møde med SparNord, vil der blive givet kr. 500,- til klubben.
 • Finn spurgte om vi ikke skulle overveje at skifte bank med Nordeas seneste kendte handlinger. Troels meddelte, at bestyrelsen har en flytning i overvejelse.
 • Per Mølholm opfordrede til, at det kraftigt bør overvejes, at bruge af vores egenkapital til professionelle trænere til ungdommen. Dette vil bestyrelsens se nærmere på i det kommende år.
 • Rasmus G. spurgte hvorfor udgifter til trænerposten er steget? Troels meddelte på vegne af bestyrelsen, at man har besluttet, at trænere skulle have maksimal skattefrit beløb.

Ingen havde kommentarer til budget 2016-2017.

Beslutning

Regnskabet for sæson 2015-2016 og budgettet for kommende sæson 2016-2017 blev godkendt

Punkt 4 – Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet forslag, og der blev gået direkte til punkt 4A.

Punkt 4A – Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen er fremkommet med vedtægtsændringer til § 07, som blev læst op, og fremgår nedenfor. Peter Tranto uddybede, hvorfor bestyrelsen har foreslået vedtægtsændringer.

Nuværende tekst Forslag til ændringer
§ 07

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

For nye medlemmer der starter i august, september og oktober betales 100 % af det fastsatte kontingent.

For nye medlemmer der starter i november, december, januar og februar betales 2/3 af det fastsatte kontingent.

For nye medlemmer der starter i marts og april betales 1/3 af det fastsatte kontingent.

§ 07

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

Der er 4 kontingentgrupper:

1.   Seniorer

2.   Ungdom

3.   60+ (veteraner – ikke på seniorhold)

4.   Medlem i anden klub/B-licens i klubben.

Kontingentgruppe 4 betaler ½ kontingent for at deltage i klubbens træning. Vil et punkt 4 medlem deltage i andre klubaktiviteter, skal der betales fuldt kontingent.

For nye medlemmer der starter i august, september og oktober betales 100 % af det fastsatte kontingent.

For nye medlemmer der starter i november, december, januar og februar betales 2/3 af det fastsatte kontingent.

For nye medlemmer der starter i marts og april betales 1/3 af det fastsatte kontingent

Inden der blev stemt blev følgende diskuteret/ytret:

 • Michael var ikke 100 % imod, men hvad hvis nu også Hornbækkerne vil kræve det samme. Det vil måske betyde de ikke kommer til Helsingør, hvilket vil være ærgerligt. Michael kan fx godt lide at træne i Hornbæk en gang i mellem, men hvis Hornbæk ville kræve et lignende kontingent. Stopper dette.
 • Tranto oplyste, at dette kun gælder for spillere der er medlem af en anden klub. Det står meget skarpt, men er naturligvis ikke ment på spillere der kommer en gang i mellem. Dette gælder kun spillere der kommer fast. Hvor grænsen er, må vi se på.
 • Per Kammer mente der var en stor risiko for at vi mister de udefra kommende ranglistespillere. Tranto svarede, at der skal tages et valg. Vi andre betaler jo også for at spille, og der er mange fra klubben der gerne vil spille rangliste, men måske ikke får mulighed for dette.
 • Tranto mente at praksis er. Hvis 60+ spillerne vil spille turnering (licens) og klubben skal betale licensen, skal der betales seniorkontingent på kr. 900,-. Hvis 60+ vil fastholde betaling af 60+ kontingent, skal dette medlem selv betale licensen. Det blev understreget, at der kun skal betales en kontingent type.

Der blev diskuteret ivrigt omkring forskellige forslag til en omformulering af vedtægterne. Specielt omkring kontingentgruppe 3 – 60+ (veteraner). Her ønskedes tilføjet, at det skulle gælde for +60’ere der ikke spiller på seniorhold. Det blev af dirigenten oplyst, at hvis man ønskede at stille forslag, skulle de have været indmeldt inden generalforsamlingen, men for at komme videre og undtagelsesvis foreslog dirigenten derfor, at der forinden afstemning om vedtægtsændringen.

Blev tilføjet for kontingentgruppe 3.   ”60+ (veteraner – ikke på seniorhold). Dette forslag var der konsensus om.

Beslutning

Ændringsforslaget for kontingentgruppe 3 markeret med gult blev vedtaget ( 8 stemte for – ingen imod).

Vedtægtsændringer for § 07 blev vedtaget med mere end 2/3 flertal af de fremmødte.

Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

Dirigenten henviste til klubbens gode økonomi fremlagt af kasser Troels, og at bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Rasmus O spurgte hvorfor vi ikke lader kontingentet stige. Hvilket kunne betyde, at vi kunne få råd til bedre trænere mv.

Tranto meddelte, at der er penge pt. og at der pt ikke er planer om at tilkøbe bedre og dyrere trænere. Indtil denne beslutning bliver truffet er der ingen grund til at lade kontingentet stige.

Beslutning

Forslaget om uændret kontingent blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 6Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

Der skal vælges formand og 2 bestyrelses medlemmer. Formand Peter Tranto og bestyrelsesmedlemmerne Roald Thiim og Jan Dam Christensen er således på valg.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer Troels Nyborg og Yael Schade er først på valg i 2017.

Både Formand og de to bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille. Peter Tranto tilføjede dog til sit kandidatur, at det så også er den sidste periode han vil være formand.

Beslutning

Formand Peter Tranto og bestyrelsesmedlemmer Jan Dam Christensen og Roald Thiim blev enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode.

Punkt 7 – Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Søren Andersen meddelte, at han gerne vil modtage genvalg som bestyrelsessuppleant

Beslutning

Søren Andersen blev enstemmigt genvalgt for en 1 årig periode.

Punkt 8 – Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Peter Kallermann har meddelt, at han gerne modtager genvalg som revisor.

Rasmus Guldberg meddelte, at han også gerne modtager genvalg som revisorsuppleant.

Beslutning

Revisor Peter Kallermann og revisorsuppleant Rasmus Guldberg blev begge enstemmigt genvalgt for en 1 årig periode.

Punkt 9 – Eventuelt

 • Roald – Der skal afleveres brik til omkodning. Vil forsøge at dette bliver gjort i morgen. I perioden op til vil man kun kunne komme via Martin (vicevært). Peter har en guldnøgle, så man altid kan komme ind.
 • Yael – Flot fremmøde. Bliv ved med det, også til andre arrangementer.
 • Tranto – For første gang i klubbens historie blev der af ungdomsgruppen arrangeret sommerafslutning med god tilslutning. Bliv ved med det, men det kræver, at også forældre går med i dette.
 • Rasmus O – Er der nogen sponsorater der ikke bliver fornyet? Yael. Det ved vi af gode grunde ikke endnu.
 • Beslutning. Fremadrettet vil vi sende regnskab ud i god tid før bestyrelsesmødet. Regnskab vil blive sendt ud pr mail.

Årets to HBTK’ere blev kåret, henholdsvis årets ungdomsspiller og året seniorspiller.

Årets ungdomsspiller = Marc Franck.

Han er klart klubbens bedste ungdomsspiller og er gået styrkemæssigt meget frem, bl.a. som mest vindende spiller i serie 2 holdets kreds. Aldersgruppemæssigt er han drenge A spiller og ved overgangen til junior i næste sæson starter han også med at være A spiller. Marc har spillet med i seniorranglisten og har i over halvdelen af de 18 runder deltaget i A-gruppen. Han er også klubmester i junior og åben double. Marc har desuden fået lyst til at fungere som træner i klubben. Han har derfor deltaget i K1, DBTU’s trænerkursus for klubtrænere.

Årets seniorspiller = Rasmus Guldberg.

Han er klubbens højest rangerede spiller. Han har vundet både klubmesterskabet i single og double samt ranglisteturneringen med ti 1. pladser. Han er nu godt i gang på den lange vej at overhale sin fars (Lars Hansen) 15 x klubmestertitler.

I holdturneringen har Rasmus været fast mand på 1. divisionsholdet og har suppleret vores svenske spillere på udmærket vis.

Rasmus har fundet tid til at opnå denne status ved siden af at have stiftet familie og bruge tid på sin uddannelse.

Stort tillykke til begge.

Per Mølholm takkede generalforsamlingen for godt møde og erklærede mødet for hævet.