Referat fra generalforsamlingen afholdt den 12. juni 2018

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 12. juni 2018 på Løvdalsskolen, Helsingør.

Til stede:

Lars Hansen, Steen Jørgensen, Per Mølholm, Mads Valentin, Peter Tranto, Troels Nyborg, Asger Krebs, Christian Klinke Øhrstrøm, Søren Mathiasen, Roald Thim, Yael Schade, Inger Jönsson, Gert, Betina Bechersdahl, Rasmus Guldberg, Povl Skov, Amalie Weist Ipsen, Mads Valentin, Andreas Kure Heller.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent

Per Mølholm vælges som dirigent og Betina Bechersdahl som referent.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.

Beslutning
Ingen indvendinger fra de fremmødte til dagsordenen og generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Punkt 2 – Formandens beretning

Peter Tranto, klubbens formand, oplyser at formandens beretning forinden generalforsamlingen er udsendt pr mail til klubbens medlemmer og ligger desuden på klubbens hjemmeside www.helsingorbrodtennis.dk.

Peter T har følgende yderligere bemærkninger:

 • Opfordring til større fremmøde ved klubbens officielle træningsaftener. Der er noget der tyder på, at træningen er spredt ud på flere dage, og det er svært at få folk samlet til fællestræning.  Løsningsforslag efterlyses.
 • Henstilling til at mindske støjniveauet. Vi skal huske på, at klubbens senior spillere er rollemodeller for de unge, og det er ikke i orden at råbe og være forstyrrende under kampe.
 • Det er positivt med de mange ungdomstræningshold, og at de 4 bedste ungdomsspillere i klubben tager del i trænergeringen. Der er stor ros fra formanden.
 • Det er beklageligt, at MixMATCH ikke blev nævnt i beretningen. Stævnet er en god indtægtskilde for klubben, og det er dejligt at se den store opbakning fra de mange hjælpere i klubben. Betina B. får stort bifald fra forsamlingen samt en særlig anerkendelse fra bestyrelsen for hendes store indsats ved MixMATCH 2017.

Bemærkninger fra de fremmødte

Povl S. giver stor ros til bestyrelsen for det gode arbejde. Povl foreslår, at der kommer støjplader op under loftet for at forbedre akustikken. Forsamlingen diskuterer tiltag for adfærdsregulering i forhold til støj.  Der er delte meninger omkring sanktionsmuligheder. Nogen foreslår, at der skal gives en omgang sodavand og andre foreslår man kan idømmes tabt kamp.

Asger indskyder, at der også skal være plads til begejstring og energi, og det er vigtigt, at skelne mellem denne form for støj og støj som er direkte usportslig.

Per M. foreslår, at der opsættes en støjalarm ligesom man har det i Børnehaverne. Den måler støjen i decibel og udløser en alarm, hvis støjen kommer over det acceptable niveau.  Med en støjalarm behøver man ingen diskussion eller dommer til at afgøre om støjniveauet er for højt.

Povl S. undersøger muligheder for køb af støjalarm. Umiddelbart ligger prisen på ca. 3.000 kr.

Betina B. spørger til omtalen omkring hjemmesiden i formandens beregning. Peter T. bekræfter, at der er statistisk grundlag for at sige, at besøgsantallet på siden er meget lavt. Peter T. opfordrer igen alle til at være mere aktive og gør opmærksom på, at alle har mulighed for at komme med indlæg til hjemmesiden, evt. reportage fra en holdkamp.

Asger K. fortæller om Parasport Danmark, som klubben er medlem af. Asger har taget initiativer til flere træningssamlinger i Helsingør, men der har været svingende fremmøde. Der kommer snart en ny invitation ud på et arrangement den 30. juni 2018, hvor alle er velkomne, men hvor børn, unge og voksne med et handicap er ekstra velkomne. Landstræner i parabordtennis Christoffer Petersen vil give en introduktion til bordtennis og fortælle om mulighederne for at dyrke parabordtennis,

Asger beder alle om at tænke over, hvad vi som klub kan tilbyde inden for parasporten.

Gert foreslår, at han og Asger tager en dialog herom, idet Gert har erfaring med at arbejde med handicappede.

Betina B. fortæller om LEVEL MixMATCH 2018, som afholdes den 18. august 2018. Der er allerede nu 45 hold tilmeldte og alt tyder på, at vi også i år får fuldt hus med maksimal antal deltagere fordelt på 56 hold. Det er meget positivt, at stævnet kan tiltrække så rekord mange deltagere fra Jylland. Der er lige nu 14 damer fra jyske klubber, som har tilmeldt et hold. Sisu/MBK topper listen med 8 rene klubhold (dvs. 24 deltagere). Klubben får brug for alles hjælp, også dem som ikke vil/kan deltage aktivt som spillere til stævnet. Ungdomspillerne har allerede meldt sig til at hjælpe stævneledelsen med praktiske ting på selve dagen, men vi har også brug for hjælp til at sætte borde op og klargøre hallen om fredagen samt hjælpere til festen lørdag aften.  Roald T. står for at arrangere festen, Peter T og Søren M står for stævneledelsen, Troels er kassemester og Betina B. / Yael står for at styre planlægningen af selve arrangementet.

Beslutninger:
Bestyrelsen vil beslutte de nødvendige tiltag i forhold til at mindre støjniveauet.
Formandens beretning tages til efterretning.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår

Troels Nyborg (kasserer) uddeler og præsenterer regnskab for sæson 2017-2018 og budget for sæson 2018-2019.

Regnskab 2017-2018

Resultat viser et underskud på kr. -3.327,70. Vores egenkapital udgør kr. 117.646,94. Underskuddet skyldes bla. flere omkostninger som følge af flere medlemmer, der trækker på klubbens refusionsregler samt at det kommunale medlemstilskud for ungdomsspilere ikke er modtaget pr. 31.05.2018. Der var i år et lavere startgebyr på DT hold, men til gengæld blev udligningsordningen for kørsel afskaffet.

Budget 2018-2019

Ligger på niveau med 2016-2017 regnskabet, hvor der regnes med samme antal medlemmer. Der er bl.a. medtaget budgetteret indtægt for MixMATCH stævnet. Troels N. havde følgende yderligere bemærkninger:

 • Klubben har skiftet bank fra Nordea til SparNord, og det er der stor tilfredshed med.
 • Klubben fik i forbindelse med MixMATCH stævnet sidste år MobilePay, som også fungerer fint i forhold til køb af øl/vand i klub lokalet.
 • Kommunen er stoppet med at yde aktivitetstilskud til ungdomsspillerne fra 01.01.2019
 • Regnskabet er godkendt af klubbens revisor, som er Peter Kallermann

Beslutninger: Bestyrelsen vil vurdere konsekvenser og tiltag i forhold til ændrede kommunale tilskudsordninger.
Regnskabet for sæson 2017-2018 og budgettet for kommende sæson 2018-2019 blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4 – Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet forslag, hvorfor punktet udgår.

Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

Bestyrelsen har diskuteret kontingentregulering og særlig under hensyntagen til, at klubben nu skal betale husleje til kommunen. Endvidere bemærkes det, at de to store indtægtskilder, hhv. MixMATCH og sponsorater, ikke kan regnes som faste indtægtskilder.  Det bemærkes også, at kontingentet for seniorer ikke har været reguleret de sidste 20 år.
Bestyrelsen foreslår en huslejestigning på 20% for alle 3 grupper, således at årskontingentet er følgende:

 • Senior spillere: 1.080 kr.
 • Ungdom spillere: 720 kr.
 • Pensionister: 360 kr.

Beslutning
Forslaget om 20% forhøjelse af kontingent for de 3 grupper vedtages enstemmigt af generalforsamlingen.

Punkt 6Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsesmedlemmerne Roald Thiim, Jan Christensen og Peter Tranto. er på valg.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer Yael Schade og Troels Nyborg er først på valg i 2019.

Roald T og Peter ønsker genvalg, og Jan har valgt ikke at genopstille. Søren M. ønsker opstilling som kandidat.

Beslutning
Peter Tranto, Roald Thiim samt Søren Mathiasen er enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Punkt 7 – Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Christian K.  meddeler sit kandidatur som suppleant.

Beslutning
Christian Klinke Øhrstrøm blev enstemmigt valgt for en 1 årig periode.

Punkt 8 – Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Peter Kallermann har meddelt, at han gerne modtager genvalg som revisor.

Rasmus Guldberg meddelte, at han også gerne modtager genvalg som revisorsuppleant.

Beslutning
Revisor Peter Kallermann og revisorsuppleant Rasmus Guldberg er begge enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.

Punkt 9 – Eventuelt

 • Betina B. giver stor ros til klubbens ungdom spillerne, og særlig til de 3 spillere, som er repræsenteret ved generalforsamlingen. De er gode rollemodeller, og er med til at skabe god stemning og fairplay omkring bordet.
 • Andreas efterlyser en ordning for, hvordan man kan styre prøvetiden for nye spillere, og at forældrene modtager kvittering for indbetalingen. Han foreslår, at der tilføjes en ekstra linje i kontakt listerne. Søren M. vil komme med et forslag.
 • Lars H. foreslår, at der kommer en veteran række til klubmesterskaberne.
 • Bestyrelsen tager ovenstående punkter til efterretning.

Årets to HBTK’ere blev kåret, henholdsvis årets ungdomsspiller og året seniorspiller.
Formanden oplæser bestyrelsens begyndelse for valget, og gør opmærksom på, at teksten også vil fremgå på hjemmesiden senere.

 • Årets ungdomsspiller er MADS VALENTIN
 • Årets seniorspiller er STEEN JØRGENSEN

Stort tillykke til begge.

Per Mølholm takker generalforsamlingen for godt møde og erklærede mødet for hævet.