Formandens beretning 2019

Formandens beretning 2019

Ved udgangen af denne sæson er tiden inde til den årlige ordinære generalforsamling. Og dermed også formandens skriftlige beretning, jvf. klubbens vedtægter.

Generelt

Ligesom sidste år vil denne beretning fokusere på dagligdagen – om de succeser og udfordringer dagligdagen giver.

Derudover vil jeg stort set ikke komme ind på detaljer om de sportslige resultater såvel i klubben som udenfor klubben. Vi har hjemme- og flere facebooksider, som beretter om og følger op på sæsonens hændelser. Derfor bør klubbens medlemmer bør være behørigt orienteret herom.

Desværre tror jeg, at der ikke er ret mange, der læser hjemmesiden – er det rigtigt, så er det ærgerligt, da der bliver brugt en del ressourcer på den. Facebooksiderne er mere læst, da mange får en besked, når der er kommet et nyt indlæg. Men log nu også hjemmesiden minimum en gang om ugen og bliv orienteret om, hvad der sker i klubben via kalenderen i højre side, den er så godt som 100% opdateret.

Klubben har to lukkede Facebook grupper, en for ungdom og en for dem over 18 år. Her kommunikeres der til og fra klubben. Dette fungerer godt og har næsten overtaget E-mails. Hvis du ikke er medlem af den relevante lukkede gruppe, så anmod om at blive medlem.

Ergo, hvis du skal følge med i hvad der sker i klubben, så skal du ud på nettet!

 

Medlemmer og medlemsgrupper 18/19

Ungdom Seniorer Pensionister I alt
Primo 39 43 63 145
Tilgang i sæson 25 8 4 37
Afgang i sæson -19 -8 -7 -34
Overført til anden gruppe 0 0 0 0
Ultimo 45 43 60 148

 

Som man kan se, har vi formået at holde medlemstallet oppe på niveau med sidste sæson. Hos ungdommen har vi flere medlemmer end sidste sæson. Tallet på afgang er dog lidt for stort, det må vi tygge på!

 

Dagligdagen, succeser og udfordringer

1 – Ungdommen – succes

I sæsonen har vi haft 4 træningshold på ungdomssiden, 2 hold for nye/nyere spillere, 1 hold for øvede og 1 hold for talenterne. Med 12 spillere på hvert træningshold har vi så haft en kapacitet på 48 ungdomsspillere, hvilket det vist har været en hel del år siden, vi har været oppe på det antal.

Tilknyttet træningsholdene har vi haft 2 trænere på hvert hold, hvilket har højnet kvaliteten af træningen. Resultatet af denne trænersatsning har da også givet en talentmasse, som det også er en del år siden, vi har haft.

Træningen har været lagt i hænderne på Steen/Søren/Henrik for talenterne, Søren/Amalie for de øvede spillere og Andreas/Mads/Lukas for de helt nye. Dette har fungeret rigtig godt, og vi vil derfor arbejde på at videreudvikle træningen. Søren og Andreas har været på trænerkursus og er nu basistrænere. Flere vil komme på kursus til efteråret.
Bemærk at 4 af trænerne er klubbens bedste ungdomsspillere, hvilket er superflot. Så stor tak til jer trænere – Steen, Søren, Henrik, Amalie, Andreas, Mads og Lukas. Det er jeres indsats, der har højnet kvaliteten af spillerne.

Sportsligt har vi haft 3 turneringshold, som alle klarede sig godt. O/12 holdet blev østdanske mestre, U/12 holdet vandt bronze, mens pigeholdet vandt sølv.
Ved pointstævnerne havde vi flere deltagere end tidligere. Og ved finalestævnet fik vi to rækkevindere.

2 – 60+’erne – fortsat succes (skrevet af Troels)

Denne sæson har været i konsolideringsfasen med den store tilgang, vi oplevede i en forrige. Med mandag, onsdag og fredag som faste træningspas udnyttes kapaciteten stort set fuldt ud disse dage.

 

Klubbens afvikling af den store MixMatch turnering i august måned i Helsingør Hallerne blev for anden gang hjulpet godt på vej af mange 60+ medlemmer, der på forskellig vis bidrog til et succesfuldt resultat både i forbindelse med turneringen og den efterfølgende fest. Vi kom sent i seng den morgen efter indsatsen ved opvasken mv. Alle følte, det havde været en vellykket dag. Tak for det siger Klubben, stor og nødvendig hjælp.

 

Yael tilbød endnu en gang et træningsforløb hos os i januar/februar måned til stor glæde for deltagerne. Yaels medvirken her tager vi mod med kyshånd, den er altid efterspurgt og meget rost. Niveauløftet ser vi efterfølgende ved bordene.

 

På den sociale front: Vi afholdt vores sommerfrokost i Golfklubbens Restaurant i juni, medens den forsinkede julefrokost afholdtes på Cafe Nyruphus under Poul Hansens dirigentstok.


3 – seniorerne (18-59 år) udfordringer

Bortset fra aftenerne med holdkampe og mandagene med ranglisteturnering, har man kunnet spille, når man havde tid. Vi fik også lavet en aftale med Firmaidrætten, så vi kunne spille tirsdage fra kl. 20.00. Flere har nøglebrik til lokalet og kan næsten spille ”når de har tid og lyst”.

Det ser sådanset helt godt ud – MEN det har betydet, at der ikke dukker ret mange op på de officielle træningstider. Og så er det pludselig ikke så smart. Det skal vi gøre noget ved!

Jvf. skemaet ovenfor har vi 43 seniorer, men det kan man ligefrem ikke se på de officielle træningsaftener – mandage og torsdage. Man skulle tro, at der var kø ved bordene, men det er der sjældent.

 

Jeg har tit tænkt, at hvis vi ikke havde ranglisteturneringen og turneringsholdene, så var der (for) mange, vi aldrig så i klubben – som stort set var medlem af en bordtennisklub, uden at komme ud for at spille bordtennis!

Med hensyn til træning er vi tyvstartet på træning onsdage og torsdage med træningsøvelser og kampøvelser. Det har været mest succesfuldt om torsdagen, sidst var der 11 mødt op.

I perioden fra starten af den nye sæson og til holdturneringen starter i den første uge i oktober, vil der blive udbudt træning onsdage og torsdage. Denne træning skal man tilmelde sig, da der max. kan være 12 med pr. træning. Man skal prioritere denne træning højt for at komme med på træningsholdene – og ikke kun komme en gang imellem. Der skal meldes afbud, når man ikke kan komme, så andre har mulighed for at træde ind.

 

Bestyrelse og arbejdsgrupper

Bestyrelsen har holdt 3 møder og haft nogen E-mail kontakt derudover. Møderne afholdes for at bevare overblikket, for at have dialog om klubbens anliggender og for at træffe nødvendige beslutninger og for at udarbejde retningslinjer for de tre nedennævnte grupper.

I sæsonen har vi haft 3 arbejdsgrupper.

  • Trænergruppen der har til opgave at tage sig af trænere/træningen, holdturnering/pointstævner, ranglisteturneringerne og klubmesterskaberne.
  • Arrangementsgruppen der har til opgave at tage sig af sociale arrangementer i klubben for både ungdom og senior.
  • Udtagelsesgruppen der har til opgave at tage sig af holdtilmelding, holdudtagelser og turneringsledelse.

Træner- og Udtagelsesgruppen har stort set løst deres opgaver tilfredsstillende – udtagelsesgruppen vil evaluere forløbet af senior holdturnering og komme med nogle retningslinjer for det at spille på hold og være holdleder – det har vist ikke kørt helt tilfredsstillende.

Arrangementsgruppen er p.t. passiv, der har hos seniormedlemmerne ikke været den store interesse for at være med til sociale arrangementer, og så er det jo svært at være en arrangementsgruppe.

Stor tak til alle, der har været beskæftiget med ovenstående.

 

Om lokalet
Vi lever jo stadig i en periode, hvor fremtiden for vores brug af lokalet ikke er klarlagt, i hvert fald ikke meldt ud til os. Vi er dog blevet inviteret til at møde med kommunens idrætsudvalg (samme dato som generalforsamlingen).

Men jeg tror, at kommunen beholder bygningen, og at andre foreninger bliver tilbudt lokale på 1.sal. Men det kan jeg måske fortælle noget om på generalforsamlingen.

Uanset hvad skal vi være på forkant med udviklingen med nye idrætsfaciliteter i kommunen, det ville være godt, hvis vi kunne have 8 borde og lidt mere plads til at kunne passere bordene uden at forstyrre spillet.

Selve lokalet (skrevet af Roald)

Vi har i det forløbne år vedligeholdt vores lokale. De ting vi selv har kunnet gøre, er blevet gjort.

Der har været problemer en overgang med lyset, men det er nu klaret. Der har også været et sprængt vandrør i omklædningsrummet samt manglende vand i bruserne. Disse ting er ordnet af kommunen.

Vi har fået et udluftningsanlæg, som vi selv kan betjene. Der var ligeledes begynderproblemer, men disse skulle nu være løst. Nu må vi lige se til vinter, om vi skal have overtøj på, når vi ikke spiller.

Lokalet trænger til at blive malet. Grunden til vi ikke er begyndt på det, er simpelthen fordi vi i det forløbne år ikke vidste, om vi var købt eller solgt.

Desuden har vi indhentet tilbud på lydisolering af lokalet. Vi fik 2 forskellige tilbud, hvor begge lød på over kr. 200.000, – uden arbejdsløn. Disse tilbud blev forkastet mest på gr. af økonomien.

Vi har også fået tilbud på “isolering” af betonpillerne i lokalet, 24 i alt. Dette beløb sig til ca. 40.000 kr. Der blev også talt om at få radiatorerne fjernet, eller sat højere op.

Alle ovennævnte ting blev hurtigt “lagt på hylden” enten på gr. af økonomien eller ganske simpelt, fordi vi ikke vidste, om vi kunne fortsætte på skolen.

Noget positivt er, at vi har fået 2 rum, længere nede af gangen, hvor vi kan sætte bordtennisborde vi ikke bruger, samt andre ting, der ville fylde op i bordtennislokalet.

 

 

4 – Spilleres støjniveau

Det er desværre blevet en unødvendig trend, at flere af klubbens seniorspillere højlydt giver udtryk for utilfredshed med deres spil til træning, i ranglisteturneringen og i holdkampe. Især er det generende i mandagenes ranglisteturneringer, hvor der jo er samlet 18 spillere inklusive de bedste ungdomsspillere.

Det er ikke et råb i ny og næ, der tænkes på, men en konstant råben og talen højt om ens dårlige spil. Det er generende for de andre, der er i gang til at spille og dem der holder pause. Ligeledes at det meget uheldigt for ungdomsspillerne at se, hvordan nogle seniorer opfører sig under spillet.

Det har flere gange været pinligt med nogle af vores spilleres opførsel ved hjemmekampene, både for modstanderholdet og for den anden turneringskamp, der spilles i lokalet. Vi vil i HBTK ikke lægge ryg til et dårligt ry blandt vores modstandere hold.

Vi vil nu gøre noget alvorligt ved det, det skal stadig være hyggeligt for alle at komme i klubben, når der spilles kampe, ranglisteturnering og under træning.

Det sportslige

Vi har i sæsonens løb deltaget i træningsturnering, holdturnering, DT for damer og veteraner, så på disse områder er vi med ude, hvor det sner! 1. holdet skuffede igen lidt ved ikke at kvalificere sig til 3. division. Grundet oprykning af serie 2 holdet bevarede vi to pladser i serie 2, og det ene af serie 1 holdene rykkede ud og skal spille i serie 2.

Seniorerne deltager næsten ikke i stævner, men ved senior ØM viste vi os frem og vandt for 2. år i træk klubpokalen. De bedste ungdomsspillere deltager flittigt i stævner og 60+ere er med i enkelte doublestævner. Vi fik en del østdanske mestre og et par danske mestre (igen hos veteranerne)

Med hensyn til de enkelte resultater henvises til hjemmesiden, hvor man kan finde nyhederne for hele sæsonen. Det er også link til ØBTU’s resultathæfte med samtlige resultater fra holdturnering, mesterskaber og pointstævner.

Ranglisteturneringen for seniorer (ABC-grupperne) var som sædvanligt velbesøgt, selv om det kræver lidt arbejde for altid at have 18 deltagere. Men torsdagsgrupperne var plaget af manglende deltagelse, ofte var der kun 4 spillere, så der skal der findes på noget andet.

Ungdomsturneringen fungerede OK, men der skal arbejdes på at få nogle flere med, især af de nyere medlemmer. Det er en god turnering med kamptræning, hvor man kan øve sig i de ting, man lærer til den almindelige træning.

Vi har klubmesterskaber i åben række, sekunda række og 60+ række. Men arrangørerne kunne STADIG godt tænke sig nogle flere deltagere.

 

MixMatch stævnet

To sæsoner har klubben med Betina som styrmester arrangeret stævnet i Helsingørhallen med stor succes. Arrangementet har været sammen med sponsoren Penthouse/Level. I 2018 var der deltagelse af 56 hold og der blev spillet på 28 borde i 2 haller.
Udover stævnet blev der også arrangeret fest om aftenen i Laden på Vapnagård.
Der har været rigtig mange hjælpere til forberedelse, stævnet i hallen og festen i Laden. Derfor en stor tak til alle, resultatet på bundlinjen var et pænt overskud til klubkassen.
En særlig stor tak til Betina for hendes store indsats for et succesfyldt arrangement.

I år bliver der ikke noget stævne i Helsingør, årets MixMatch stævne afholdes i stedet i Århus, så en hyggelig klubtur er i vente den 10. august. Level er stoppet som arrangør og vi skal finde en anden stævnesponsor og trøjesponsor. Stor tak til xxx, vi har været glade for din støtte og engagement de to år, stævnet har været i Helsingør.

Men vi er tilbage igen til august 2020.

 

Afslutning

Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle nævnte og ikke nævnte medlemmer og forældre for deres indsats i løbet af sæsonen. Det er dejligt at se den opbakning, der stadig er fra forældrene i forbindelse med holdkampe, åbne stævner og pointstævner – også med interessen for træningen og ranglisteturneringen.

Peter Tranto