Referat fra generalforsamlingen afholdt den 6. juni 2019 på Løvdalsskolen, Helsingør

Lidt af forsamlingen 2019

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 6. juni 2019 på Løvdalsskolen, Helsingør.

Til stede: Lars Hansen, Rasmus Olsen, Rasmus Guldberg, Steen Jørgensen, Mads Valentin, Amalie Ipsen, Andreas Kure Heller, Micki Hansen, Lukas Berthelsen, Hans Jørgen Jensen, Peter Tranto, Troels Nyborg, Søren Mathiasen, Roald Thiim, Yael Schade, Betina Bechersdahl, Mads Valentin og Lars Devantier Kallestrup.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent

Hans Jørgen Jensen vælges som dirigent og Betina Bechersdahl som referent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.

Beslutning: Ingen indvendinger fra de fremmødte til dagsordenen og generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Punkt 2 – Formandens beretning

Peter Tranto, klubbens formand, oplyser at formandens beretning forinden generalforsamlingen er udsendt pr mail til klubbens medlemmer og ligger desuden på klubbens hjemmeside www.helsingorbrodtennis.dk.

Peter Tranto har følgende bemærkninger:

 • Beretningen beskriver et afsnit om ”dagligdagen, succeser og udfordringer”. Der er beskrives om succes i de 2 grupper, Ungdommen og 60+’erne. Men hos Seniorerne beskrives der om udfordringer i forhold til fremmødet på klubbens officielle træningsaftener. Der er noget der tyder på, at træningen er spredt ud på flere dage, og det er svært at få folk samlet til fællestræning. Løsningsforslag efterlyses.
 • Beretningen beskriver også en del om arbejdet i bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Arrangementsgruppen er p.t. passiv, der har hos seniormedlemmerne ikke været den store interesse for at være med til sociale arrangementer, og så er det jo svært at være en arrangementsgruppe. Stor tak til alle, der har været beskæftiget med arbejdet i bestyrelsen og arbejdsgrupperne.
 • Roald har leveret indlæg omkring selve lokalet. Vi har haft besøg af kommunens idrætsudvalg, hvor Roald viste rundt og fortalte om klubben og lokalet. Vi har været i lokalet siden 1980, og med 140 medlemmer har vi behov for træningstider, som er spredt ud over alle ugens dage. Der er både gode og mindre gode ting at sige om lokalet. Vi er generelt glade for lokalet, men det mindre gode er akustikken, betonpillerne, radiatorerne og loftshøjden. Vi gjorde idrætsudvalget opmærksom på, at man skulle huske at tænke bordtennis ind, hvis der arbejdes på at bygge nye idrætsfaciliteter i kommunen.
 • Vi skal henstille til at få mindsket støjniveauet i vores lokale. Vi skal huske på, at klubbens seniorspillere er rollemodeller for de unge, og det er ikke i orden at råbe og være forstyrrende under kampe. Det har flere gange været pinligt med nogle af vore spilleres opførsel ved hjemmekampene, både for modstanderholdet og for den anden turneringskamp, der spilles i lokalet. Vi vil i HBTK ikke lægge ryg til et dårligt ry blandt vores modstanderhold. Det er særligt et af vores seniorhold, som har spillere, der er alt for støjende under kampe.

Spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte

Flere af de fremmødte udtrykker enighed omkring støjgenerne, at vi skal være gode rollemodeller for ungdomsspillerne, og at det skal være behageligt at være her. Peter tilføjer, at vi også skal tage hensyn til 1. salen, hvor der i fremtiden kan komme aftenarrangementer (red: efter skolen er lukket) – og hvis der eksempelvis kommer en ”bridgeklub”, så går det i hvert slet ikke med den slags larm fra vores lokale.

Lars mener, at de røde og gule kort har hjulpet til ranglisten, men det virker ikke til holdturneringskampe.

Beslutning: Bestyrelsen vil beslutte de nødvendige tiltag i forhold støjniveauet, og eventuelt finde nogle kontaktpersoner på de forskellige hold. Formandens beretning tages til efterretning.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår

Troels Nyborg (kasserer) uddeler og præsenterer regnskab for sæson 2018-2019 og budget for sæson 2019-2020.

Regnskab 2018-2019

Vi startede året med en kassebeholdning på godt 117.000 og sluttede med 133.000, altså et overskud på 16.000 kr. Troels fremhæver, at klubben ville have haft et underskud i regnskabet, hvis vi ikke havde haft MixMATCH arrangementet. Vi har dog også tjent ekstraordinært 5.000 kr. på EuropaCup Turneringen fra DR1. Det fremhæves endvidere, at kontingenterne blev reguleret op sidste år og dermed har bidraget til at finansiere driften.

På udgiftssiden fremhæver Troels, at vi har haft en del trænerudgifter, særligt på ungdomssiden, og at dette er baggrunden for bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse for denne gruppe, hvilket behandles senere i dagsorden.

Budget 2019-2020

Troels fremhæver, at budgettet for kontingentindtægterne er nedjusteret med 10% i forhold til sæson 18/19pga. af usikkerhed omkring graden af frafald ved kontingentfornyelse. Budgettet for DT/ØBTU turneringerne er med en vis usikkerhed, da man endnu ikke har overblik over antal klubhold og jyllandsture, der skal budgetteres med.

Spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte

Der bliver stillet spørgsmål til regnskabet omkring tilskud fra kommunen. Troels forklarer, at der er budgetteret med tilskud fra 2 sæsoner, men kun modtaget for sæson 17/18, idet tilskud for sæson 18/19 først er indgået efter 31. maj. Der bliver også rejst et spørgsmål omkring 0 kr. i realiseret udgift på lokaleleje, hvor der er budgetteret med 10.000 kr. Troels forklarer, at lokaleudgifter først opkræves af kommunen i september 2020, og dermed kommer med i budgettet fra sæson 20/21.

Forsamlingen diskuterer ivrigt sodavandsregnskabet, som viser et lille beskeden overskud. Det tyder på, at nogen glemmer at betale. Steen spørger, hvor meget svindet er på og Lars ræsonnerer sig frem til, at det må være ca. 8.000 kr. Hvis der var betalt for alle de sodavand, der reelt er ”fjernet” fra køleskabet, så burde vi have et overskud på 9.000 kr.   Noget tyder på, at der også forsvinder kontanter. Flere er enige om, at det er et alvorligt problem, som der skal findes en løsning på. Peter gør opmærksom på, at det også er et problem, at nogen glemmer at låse køleskabet, når de går. Der er også nogle personer, der åbenbart er så ubetænksomme, at selv bagdøren kan stå åben, så alle og enhver kan komme ind i lokalet. Steen foreslår at hjælpe med at tømme kontantboksen og lægge pengene i det aflåste skab, når han er her som træner.

Yael ønsker at understrege den vigtige betydning, som MixMATCH har på budgettet. Hun opfordrer klubbens medlemmer til at bakke op om stævnet og tage del i det frivillige arbejde til MixMATCH i 2020.

Ramus O. bemærker, at klubben har en del reklameskilte hængende, for hvilke der ikke længere betales sponsorat. Rasmus synes, at skiltene skal nedtages, eksempelvis Spar Nord.

Beslutning: Bestyrelsen vil vurdere nedtagning af gamle reklameskilte. Bestyrelsen vil diskutere tiltag til løsning af problemerne med sodavandsordningen. Regnskabet for sæson 2018-2019 og budgettet for kommende sæson 2019-2020 blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4 – Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet forslag, hvorfor punktet udgår.

Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

Bestyrelsen fremsætter forslag om at forhøje kontingentet for ungdomsspillere. Peter forklarer, at forslaget er begrundet i, at klubben gerne vil tilbyde en god ungdomstræning. Der har i indeværende sæson været satset en del på ungdomstræningen. Dette har også vist sig at have en positiv udvikling for vores unge spillere, hvilket bl.a. kunne ses på resultaterne ved weekendens stævne. Forslaget til satser for kommende sæson, er som følger:

 • Senior spillere: 1.080 kr. – uændret
 • Ungdom spillere: 900 kr. –fra 720 kr.
 • Pensionister: 360 kr. – uændret

 

 

Beslutning: Bestyrelsesforslaget bliver vedtaget enstemmigt.

Punkt 6Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

På valg til bestyrelsen er: Yael Schade og Troels Nyborg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer Roald, Peter og Søren M. er først på valg i 2020.

Beslutning: Yael og Troels er enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 7 – Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Per Kammer har været suppleant, men han er ikke til stede, og det vides ikke, om han ønsker genvalg. Yael uddyber, at bestyrelsessuppleanten ikke har mødepligt, men møderet. Lars Devantier Kallestrup meddeler sit kandidatur som suppleant.

Beslutning: Lars DK blev enstemmigt valgt for en 1 årig periode.

Punkt 8 – Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Peter Kallermann har meddelt, at han gerne modtager genvalg som revisor.
Rasmus Guldberg meddelte, at han også gerne modtager genvalg som revisorsuppleant.

Beslutning: Revisor Peter Kallermann og revisorsuppleant Rasmus Guldberg er begge enstemmigt genvalgt for en 1 årig periode.

Punkt 9 – Eventuelt

 • Diskussionen omkring sodavandsordningen fortsætter lidt. Rasmus G. vil gerne give sin holdning til kende, om at det ikke vil hjælpe at sætte sodavandspriserne op og argumenterer det med, at omsætningen så bare bliver mindre. Yael fremsætter sin holdning om, at det ikke er meningen, at klubben skal tjene på sodavandsordningen, men at den er ment, som et tilbud til klubbens medlemmer.
 • Yael beretter, at det har været svært at arbejde i arrangementsgruppen, da vi seniorer er alt for sløve til at bakke op omkring de sociale arrangementer.
 • Steen tilbyder at stå for at arrangere to klubture – til stævner, som først og fremmest er for ungdomsgruppen, men det kunne være hyggeligt at få seniorerne med også.
 • Steen opfordrer alle seniorspillere, også 1. holdspillene, til at komme med som gæste spillere på torsdagstræningen og hilse på de nye medlemmer. Rasmus Olsen har allerede været på besøg.

 

Årets to HBTK’ere blev kåret, henholdsvis årets ungdomsspiller og årets seniorspiller.
Yael Schade oplæser bestyrelsens begrundelse for valget. Teksten fremgår af hjemmesiden (Link).

 • Årets ungdomsspiller er ANDREAS KURE HELLER
 • Årets seniorspiller er BETINA BECHERSDAHL

Stort tillykke til begge.

Hans Jørgen Jensen takker generalforsamlingen for godt møde og erklærede mødet for hævet.