Kontingentbetaling for sæsonen 2020/2021

Kontingentet forfalder til betaling 31. august 2020.
Kontingent (helårligt)
o Seniorer kr. 1.200
o Ungdom kr. 1.080
o 60+ kr. 480
o B-licenser – ½ årskontingent
Kontingent og andre betalinger til klubben skal indbetales på Reg.nr. 9056 Kontonummer 1580036313 – eller via MobilePay 21471
Husk at oplyse navn for medlemmet.
Kontingentet er inklusive medlems afgift til Bordtennis Danmark kr. 125,00 og eventuel spillerlicens.
Fra klubbens vedtægter
§ 07
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
For nye medlemmer der starter i august, september og oktober betales 100 % af det fastsatte årskontingent.
For nye medlemmer der starter i november, december, januar og februar betales 2/3 af det fastsatte kontingent.
For nye medlemmer der starter i marts og april betales 1/3 af det fastsatte kontingent.
§ 11
Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent betales helårsvis forud.
Efter aftale med kassereren kan der indgås individuelle aftaler om betaling.
Et medlem, som står i restance udover 2 mdr. kan slettes som medlem af klubben og først genoptages, når restancen er betalt.