Generalforsamling 2024 i Helsingør Bordtennis Klub

Generalforsamlingen afholdes mandag den 17. juni 2024 kl. 19.00 i klublokalet på Løvdalsvej.

Her følger en opdatering til dagsorden samt yderligere informationer i bilag

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag – udgår, der er ingen indkomne forslag
 5. Ændringsforslag til vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub – se bilag
 6. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson – se bilag
 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 6 – se bilag
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant – se bilag
 9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 10. Eventuelt

Klubben er vært ved øl og vand under generalforsamlingen.
Link til vedtægterne: Vedtægter

På bestyrelsens vegne, Betina Bechersdahl

 

Bilag med yderligere informationer:

Bestyrelsens beretning er udsendt skriftligt via E-mail til klubbens medlemmer. Den fremgår også via links  i de to lukkede FB-grupper og på hjemmesiden Bestyrelsens beretning 2024 – Helsingør BTK (helsingorbordtennis.dk).

Ad punkt 5: Ændringsforslag til vedtægter 

Vi har konstateret en uheldig fejl i klubbens vedtægter §4, idet der fremgår en sætning, som burde være slettet ved den seneste opdatering, der blev besluttet ved generalforsamlingen den 9. juni 2021. Vedtægtens statement om, at formanden afgår i lige år har ikke praktisk betydning, idet det er bestyrelsen som ved konstitueringsmødet bestemmer om siddende formand skal fortsætte eller om der skal vælges en anden formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen foreslår følgende tekst (ændring er fremhævet i rødt):

§ 06

Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte BESTYRELSE, som består af 1 formand, 1 kasserer samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, kasserer og de øvrige tillidsposter.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2-3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Den siddende formand er formand indtil konstitueringen af den nye bestyrelse er besluttet.

Tiltrædelse sker pr. 1/7, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.

Der indkaldes til bestyrelsesmøder, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt op. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ad punkt 6:  Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

Bestyrelsen stiller følgende forslag til kontingent stigning fra/med sæson 2024/25

 • Senior spillere stiger fra 1.400 kr. til 1.500 kr.
 • 60+ spillere stiger fra 600 kr. til 750 kr.
 • Kontingent for ungdomsspillere er uændret og dermed fortsat 1.080 kr.

Ad punkt 7:  Valg af bestyrelse
I henhold til klubbens vedtægter §6 skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer. Dette betyder, at der er mulighed for at vælge op til 3 bestyrelsesmedlemmer ind på generalforsamlingen 2024.

På valg er:

 • Rasmus Guldberg er på valg og modtager genvalg for 2024-2026.
 • Steen Jørgensen trådte ud af bestyrelsen i år, men melder sit kandidatur for 2024-2026

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

 • Niels Furu er valgt som bestyrelsesmedlem 2023–2025 – ej på valg.
 • Søren Mathiasen er valgt som bestyrelsesmedlem 2023-2025 – ej på valg
 • Rasmus Olsen er valgt som bestyrelsesmedlem 2023-2025 – ej på valg
 • Betina Bechersdahl er valgt som bestyrelsesmedlem 2023-2025 – ej på valg

 Ad punkt 8:  

 • Lars Hansen på valg som suppleant – modtager genvalg.