Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27-05-2014.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt i klublokalet tirsdag den 27-05-2014 kl. 19:00.

Følgende var mødt:  Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Roald Thiim (RT) og Michael Nakskov (MK).

Afbud:  Yael Schade (YS).

Dagsorden og referat:

Punkt 1:  Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelse af andre emner.
Ingen havde noget til dette punkt.

Punkt 2: Gennemgang af generalforsamlingens punkter.
1:  Valg af dirigent:
Lars Hansen har ved forespørgsel sagt ja til, at bestyrelsen foreslår ham som dirigent.

2:  Formandens beretning:
PT har udfærdiget formandens beretning. Den bliver udsendt til alle medlemmerne pr. e-mail den 29-05-2014 efter lidt finpudsning.

3: Fremlæggelse af regnskab og budget for kommende regnskabsår:
JA fremlægger et revideret regnskab. Der fremlægges ikke noget budget, da det udfærdiges af den nye bestyrelse og offentliggøres efterfølgende.

4: Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke kommet forslag.

5: Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson:
JA oplyste, at klubbens økonomi er OK, så bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent

6: Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
JA har meddelt at han fratræder som bestyrelsesmedlem og dermed kasserer. YS har tidligere meddelt, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen, hvilket vil sige, at der jfr. ovenstående skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen. Michael Nakskov ønsker at fortsætte som suppleant, evt. som bestyrelsesmedlem.

Punkt 3: Behandling af klage fra Børge Reich over km-takst.

Bestyrelsen havde efter sidste års generalforsamling besluttet nye regler og beløb for kørsel. Beslutningen blev efterfølgende skrevet ind på hjemmesiden i siden med klubbens tilskud, desværre med henvisning til et forkert bestyrelsesreferat fra 2008. Referatet fra det rigtige bestyrelsesmøde var ved en fejl ikke lagt ud på hjemmesiden og medlemmerne blev derfor ikke underrettet om beslutningen om km. taksten.
JA havde udbetalt kørselspenge efter den nye takst, hvilket Børge gjorde indsigelse imod og bad om det resterende beløb på kr. 75, 00.
Flertallet i bestyrelsen måtte erkende, at man her ikke har meddelt medlemmerne om de nye takster i forbindelse med kørsel i egen bil til turneringskampe og at Børge derfor skulle have udbetalt de ”manglende” 75 kroner.  JA mente, at det har stået i oversigten over tilskud fra klubben og var derfor uenig i beslutningen. JA vil snarest udbetale differencen til de medlemmer, der også har kørt, og efterfølgende er blevet ”underbetalt”.
Bestyrelsen beklager rodet med den manglende information om beslutningen.

4: Lidt om alt i klubben samt input til den nye bestyrelse.                                                            
Bestyrelsen var enige om, at når den nye bestyrelse er samlet, er der nok en del, der skal gennemgås og evt. ”strammes ” op på. Bl.a. skal der afholdes flere bestyrelsesmøder, og man kunne også godt tænke sig, at nogle forældre til ungdomspillerne kom på banen, med måske nogle nye input om ”livet i klubben ”. Sluttelig blev vi enige om, at vi i den nye bestyrelse straks på hjemmesiden skal underrette medlemmerne om, hvad der bliver vedtaget og bestemt til bestyrelsesmøderne, således vi slipper for flere sager som ovennævnte KM- takst.

5: Eventuelt
JA fremlagde regnskabet for salg af øl/vand fra vores køleskab i klublokalet. Kort og godt er overskuddet lille og underskuddet stort. Måske kan der findes en anden løsning i forbindelse med salg af øl/vand, men vi blev enige om, at den nye bestyrelse måtte tage sagen op straks efter generalforsamlingen.

Vi bestemte også, hvem der i år skal være årets HBTK’ere.  Det tog trods alt ikke lang tid, men navnene må I vente med til generalforsamlingen den 2.juni 2014.

Roald Thiim.
Sekretær/bestyrelsesmedlem.