Referat fra generalforsamlingen afholdt den 12. juni 2017 på Løvdalsskolen, Helsingør.

Til stede:

Lars Hansen, Steen Jørgensen, Per Mølholm, Mads Valentin, Anders Wielsbæk, Finn Seerup, Peter Tranto, Troels Nyborg, Yael Schade, Jan Dam Christensen, Inger Jönsson, Per Kammer, Marc Franck, Jørn Kjeldmann, Jonas Petersen, Rita Sterregaard, Torben Stuhr Olsen, Betina Beckerdal, Rasmus Guldberg og Povl Skov.
Ikke stemmeberettiget Marc’s  mor

20 stemmeberettigede medlemmer

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent

Per Mølholm blev valgt som dirigent og Jan Dam Christensen som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.

Beslutning
Ingen indvendinger fra de fremmødte til dagsordenen og generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Punkt 2 – Formandens beretning

Peter Tranto, klubbens formand, oplyser at formandens beretning forinden generalforsamlingen er udsendt pr mail til klubbens medlemmer og ligger desuden på klubbens hjemmeside www.helsingorbrodtennis.dk.

Peter T havde et par tilføjelse:

 • Ungdomsspillerne, hvor der desværre ikke har været ret mange, er styrkemæssigt kommet ret langt. Peter bad alle om at sætte fokus på flere ungdomsmedlemmer. Derfor bedes vi alle bidrage til ungdomsarbejdet.
 • Der er kommet mange kvinder til i 2016/17, som er rigtig gode og der skal i næste sæson spilles med to stærke kvindehold, hhv. et i den bedste damerække (dameeliten) og et i 1. division.
 • Klubben har fået en del flere seniorer og alle der kan eller har lyst til at bidrage med noget i klubben, som fx træner, bedes endelig melde sig.

Bemærkninger fra de fremmødt

Poul Skov giver stor ros til organiseringen i klubben.

Per Kammer efterlyser bedre bolde, som fx 3 stjernede.

Peter T mener, at vi har gode bolde og afventer, at de 3 stjernede bliver bedre. De er på vej, men vi venter til BTEX siger god for dem.

Betina B har lige købt en kasse prøvebolde fra Stiga, som Per K er velkommen til at prøve og vurdere.

Rasmus G foreslår, at der føres statistik over hvor mange der går i stykker vs forsvinder.

Betina B understreger, at det er vigtigt hvordan bolde opbevares.

Yael S. Det er rart, at der faktisk er så mange frivillige der hjælper til. Yael håber at denne trend fortsætter og vi alle løfter i flok. Og husk bliv ved med at byde ind og hjælpe til.

Anders W. spørger om der er gjort noget for at promovere bordtennis mere, fx tale med skoler, søge kommunen om borde, søge midler mv.

Yael S. Det har ikke tidligere været et problem med at få unge til at spille. Yael tror at skolereformen har haft stor betydning for faldet, men vi mangler også ungdomstrænere, hvis der kommer flere til,

Poul S. spørger om vi er med til skolernes sommeraktiviteter.

Peter T oplyser, at der ikke kan skaffes frivillige i klubben til dette, men hvis nogle af de ”gode” seniorspillere har lyst til at deltage i dette arbejde, ser vi gerne på mulighederne for at tilbyde bordtennis sommeraktivitet for skolebørn.

Beslutning
Formandens beretning tages til efterretning.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår

Troels Nyborg (kasserer) uddelte og præsenterede regnskab for sæson 2016-2017 og budget for sæson 2017-2018.

Regnskab 2016-2017

Resultat viser et beskedent overskud på kr. 37,88. Vores egenkapital er stor set status quo i forhold til 2016, vi er vokset fra kr. 120.936 til kr. 120.974.

Budget 2017-2018

Ligger på niveau med 2016-2017 regnskabet, hvor der regnes med samme antal medlemmer. Der er bl.a. medtaget budget for det nye kvindehold og for mixmatch stævnet.

Bestyrelsen vurderer med det foreslåede budget, at nuværende kontingent kan fastholdes, men det vurderes samtidig, at vi kommer ud med et mindre underskud, som tages fra egenkapitalen.

Følgende emner blev vendt/bemærket til regnskab 2016-2017:

 • Troels N bemærker, at rejseomkostninger er steget til kr. 30.000, hvor kr. 18.000 er gået til Jylland og Bornholm ture, hvilket er en væsentlig forklaring til at omkostningerne er steget.
 • Troels N oplyser, at vores sponsorater er faldet lidt, men bestyrelsen tror på der kommer flere til i 2017/18.
 • Troels N oplyser, at Mix Match har haft betydning for, at vi undgik et underskud, da der indgår indtægt på kr. 5.400,- i regnskabet for 2016/2017.
 • Betina B. spørger om der er transportudligning til veteraner.
 • Peter T meddeler, transportudligning ikke findes for veteraner, det er derfor egen regning.
 • Betiina B. Den transportudligning der fremgår af regnskabet, er det kun damernes 1. division?
 • Troels N. Det er damernes 1. division der modtager mest, kr. 6.712.
 • Anders W. Det er en flot formue vi har og den skal ikke samle støv. De bør bruges. Ligger der nogen investeringsplaner?
 • Troels N. Vi skal altid have en rimelig formue, så vi er polstret til fx tiltag som dameeliten i 2017/18.
 • Jan C. Vigtig at være polstret til de udfordringer der måske kommer, hvis vi fx skal flytte. Samtidig ser bestyrelsen gerne at kontingentet forbliver det samme.
 • Peter T. Vi bor til leje ”gratis” i dag, men i 2018-19, skal vi faktisk til at betale leje.
 • Torben O. Mener det er et yderst fornuftigt niveau vores egenkapital ligger på pt.
 • Anders W. har foreslået kommunen, at man samler et ketcher center et sted i kommunen. Det kunne bordtennis også indgå i.
 • Steen J. mener at man virkelig får meget for sit kontingent, så det er flot.

Følgende bemærkninger blev vendt/bemærket til budget 2017/2018:

 • Torben O. Kan det passe at med yderligere hold at transportudgifterne fastholdes?
 • Troels N. Der er muligvis en pointe. Det vil bestyrelsen se nærmere på.
 • Rasmus G. Fornemmer at der bliver mere brug for trænere, men skal der ikke sættes flere penge af til dette?
 • Yael S. Det er ungdommen der skal løftes, og vi har i bestyrelsen endnu ikke allokeret eller taget beslutning om at øge udgifterne til trænere.
 • Peter T. Hvis vi udvider, vil vi trække på egenkapitalen.
 • Troels N. Vi får ny bank efter sommerferien, som bliver Spar Nord. Det bliver ikke billigere, men dokumentation i forhold til hvidvask mv. bliver lettere administrativt for vor kasserer at have vores aktiviteter i Spar Nord i forhold til eksisterende bank. Bl.a. derfor valget.
 • Steen J. Er det ikke lavt sat hvad der er afsat til bolde?
 • Peter T. Det får vi at se med hensyn til priserne for de nye og bedre bolde.

Beslutning
Regnskabet for sæson 2016-2017 og budgettet for kommende sæson 2017-2018 blev godkendt

Punkt 4 – Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet forslag, hvorfor punktet udgår.

Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

Dirigenten henviste til klubbens stabile økonomi fremlagt af kasserer Troels N, og at bestyrelsen har foreslået uændret kontingent.

Beslutning
Forslaget om uændret kontingent blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 6Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsesmedlemmerne Yael Schade og Troels Nyborg er på valg.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Dam Christensen og Roald Thiim samt formand Peter Tranto er først på valg i 2018.

De to bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede at genopstille.

Beslutning
Bestyrelsesmedlemmerne Yael Schade og Troels Nyborg blev enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode.

Punkt 7 – Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Nuværende suppleant Søren Andersen har meddelt, at han gerne trækker sig som bestyrelsessuppleant, da han ikke har tid, men fortsætter, hvis andre ikke stiller op.

Per Kammer meddeler sit kandidatur som suppleant.

Beslutning
Per kammer blev enstemmigt valgt for en 1 årig periode.

Punkt 8 – Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Peter Kallermann har meddelt, at han gerne modtager genvalg som revisor.

Rasmus Guldberg meddelte, at han også gerne modtager genvalg som revisorsuppleant.

Beslutning
Revisor Peter Kallermann og revisorsuppleant Rasmus Guldberg blev begge enstemmigt genvalgt for en 1 årig periode.

Punkt 9 – Eventuelt

 • Poul Skov foreslår at der indkøbes en ”Nespresso” til puder. Aftalt at Poul S sender et forslag til bestyrelsen
 • Jonas. Kunne man indkøbe en vandkøler? Bestyrelsen vil se på mulighederne.
 • Torben O. Har været holdleder i år. Der er stillet 4 mand hver gang og ikke et eneste afbud. Flot fremmøde.
 • Yael. Håber at hele klubben støtter op og kommer og hepper til damekampene i elitedivisionen.

Årets to HBTK’ere blev kåret, henholdsvis årets ungdomsspiller og året seniorspiller.

 Årets ungdomsspiller er MARC FRANCK

Marc er klubbens spillemæssige klart bedste ungdoms spiller, ligesom han meget aktivt er træner for talentholdet og har været coach for Amalie ved to top 12 stævner, samt coach ved nogle stævner for andre ungdomsspillere fra talentgruppen.

Holdmæssigt startede han på serie 1 holdet og efter halvdelen af sæsonen spillede han fast med på 1. holdet i Østserien. I serie 1 vandt han 17 ud af 21 singler og i Østserien 14 ud af 33 kampe. Derudover spillede han med i juniordivisionen for Hillerød, hvor han var holdets bedste med 15 ud af 24 kampe.

Stævnemæssigt har han haft det sværere i junior A rækken som 1. års junior, men mon ikke det kommer til at se anderledes ud i næste sæson?

 

Klubmæssigt blev han klubmester i double sammen med Lars Hansen og i ranglisteturneringen spillede han mest med i A gruppen.

Årets seniorspiller er YAEL SCHADE

Yael er klubbens spillemæssigt bedste damespiller og har været aktiv på såvel trænerfronten som bestyrelsesmedlem og formand for ungdomsgruppen. Hun er dansk mester old girls single.

Holdmæssigt var hun bedste spiller på klubbens 1. divisionshold med 22 ud af 23 singlesejre og var dermed medvirkende til af holdet blev nr. 3 og efterfølgende rykkede op i Elitedivisionen. Hun har også spillet på klubbens 2. hold i serie 1, hvor hun har spillet mange gode kampe i en stærk kreds.

Ud over sit danske mesterskab blev hun østdansk mester i damedouble og nr. 2 i damesingle og mixdouble.

Klubmæssigt har hun flere gange spillet med i ranglisteturneringens A gruppe og vandt klubmesterskabet for damer og mixdouble.

Hun er medlem af bestyrelsen og er formand for ungdomsgruppen, hvor hun har været medarrangør af tur til DM finalen i Roskilde og sæsonafslutning for ungdomsspillere og deres forældre. Men ikke mindst har hun i en årrække været træner på forskellige niveauer senest for talentgruppen. Hun holder nu en trænerpause, så der skal lyde en kæmpe tak fra klubbens for hendes indsats.

Stort tillykke til begge.

Per Mølholm takkede generalforsamlingen for godt møde og erklærede mødet for hævet.