Referat fra generalforsamlingen afholdt den 12. juni 2023

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 12. juni 2023 i klublokalet på Idrætscenter Løvdal.

Til stede:

Peter T., Rasmus O., Henrik H., Kenneth N., Per K., Lars H., Theis A., Steen J., Allan H., John O., Morten R., Niels F., Finn S., Søren M., Rasmus G., Heino L., og Betina B.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Ændringsforslag til vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub
 6. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 10. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent

Formanden byder velkommen. Finn Seerup vælges som dirigent og Betina Bechersdahl som referent. Dirigenten konstaterer, at GF er rettidigt indkaldt, og at der ingen forslag er fremsendt til GF.

Beslutning:  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med 17 stemmeberettigede deltagere.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning

Dirigenten oplyser, at bestyrelsens beretning forinden generalforsamlingen er udsendt pr mail til klubbens medlemmer og desuden ligger på hjemmesiden; link. 

Formanden (Betina) fortæller, at beretningen ikke vil blive oplæst, da det er forventningen, at alle har læst eller skimmet den igennem. Hun opfodrer til debat på to kritiske spørgsmål:

 • 1) Hvordan ønsker vi, at klubbens profil skal se ud i fremtiden?
  Det kan se ud til, at vi er på vej til at være en klub uden ungdomsafdeling og med en seniorafdeling, som kun kan tiltrække og fastholde medlemmer på serie 2 niveau og opad.
 • 2) Hvad skal vi gøre ved sodavandsordningen?
  Vi har desværre igen måtte konstatere et stort svind og altså økonomisk tab for klubben.

Der er enighed i forsamlingen omkring følgende konklusioner:

Ad 1) Vi ønsker klubben fortsat skal have et tilbud til ungdomsspillere, og vi nedsætter en gruppe bestående af Peter, Steen, Lars og Søren, som sammen er ansvarlig for koordinering af drift og udviklingsopgaver i ungdomsafdelingen, herunder beslutning af træningsstruktur, sikre trænerbemanding samt udarbejdelse af forslag til budgetramme for trænerlønninger.

Ad 2)    Bestyrelsen har fået opsat ny lås til køleskabet, og der er nu færre personer med nøgle. Bestyrelsen vil følge svindet nøje (ved at sammenholde lager med mobilepay indbetalinger på daglig basis), og hvis der ikke ses en positiv udvikling på problemet, så vil bestyrelsen overveje kontrolforanstaltninger. Evt. vil bestyrelsen bestemme en procedure, hvor et medlem ikke selv kan tage en sodavand, men skal bede et andet klubmedlem om at tage sodavand ved forevisning af mobilepay indbetaling.

Beslutning: Bestyrelsens beretning godkendes enstemmigt af forsamlingen.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår.

Kassereren (Niels F) uddeler samt præsenterer regnskab for sæson 2022-2023 og budget for sæson 2023-2024. Regnskabet viser et underskud på underskud 34.341 kr., hvilket bliver forklaret af flere forhold, som også er beskrevet i beretningen. Budgettet for 2023-2024 viser et lille overskud på 2.500 kr.

Beslutning: Regnskab godkendes enstemmigt af forsamlingen.

Punkt 4 – Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

Punkt 5 – Ændringsforslag til vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub.

Bestyrelsen stiller følgende forslag om tilføjelse til § 11. Den fulde tekst bliver herefter således (ændring er fremhævet i kursiv og med understregning):

§11

Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent betales helårsvis forud. Efter aftale med kassereren kan der indgås individuelle aftaler om betaling. Klubbens æresmedlemmer har livslangt kontingentfrit medlemskab i Helsingør Bordtennis Klub. Et medlem, som står i restance udover 2 mdr. kan slettes som medlem af klubben og først genoptages, når restancen er betalt.

Beslutning: Bestyrelsens forslag vedtages enstemmigt af forsamlingen.

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

Bestyrelsen stiller følgende forslag til kontingent stigning fra/med sæson 2023/24.

 • Senior spillere stiger fra 1.200 kr. til 1.400 kr.
 • 60+ spillere stiger fra 480 kr. til 600 kr.
 • Kontingent for ungdomsspillere er uændret og dermed fortsat 1.080 kr.

Beslutning:  Bestyrelsens forslag vedtages enstemmigt af forsamlingen.

Punkt 7 – Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

Peter Tranto træder ud af bestyrelsen, og på valg til bestyrelsen for 2023/2024 er: Niels Furu, Søren Mathiasen og Betina Bechersdahl – alle modtager genvalg.  Bestyrelsen skal være minimum fem medlemmer for at være i overensstemmelse med vores vedtægter. Hvis Niels, Søren og Betina genvælges, så kan vi sammen med Steen tælle til 4 bestyrelsesmedlemmer, og mangler således 1. Rasmus Olsen og Rasmus Guldberg meddeler herefter sit kandidatur.

Beslutning:  Betina, Søren og Niels genvælges, og herudover vælges Rasmus Olsen for en 2-årig periode og Rasmus Guldberg for 1-årig perioden. Forsamlingen valgte alle kandidater enstemmigt.

Punkt 8 – Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Lars H meddeler sit kandidatur som suppleant.

Beslutning: Lars bliver enstemmigt valgt for en 1-årig periode.

Punkt 9 – Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Peter Kallermann har meddelt, at han gerne modtager genvalg som revisor. Per Kammer meddeler, at han gerne modtager valg som revisorsuppleant.

Beslutning: Revisor Peter Kallermann og revisorsuppleant Per Kammer bliver begge enstemmigt valgt for en 1-årig periode.

Punkt 10 – Eventuelt

John undrer sig over, at det næsten udelukkende er medlemmer fra seniorafdelingen, som deltager i generalforsamlingen. Det manglende fremmøde fra ungdomsafdelingen giver lidt sig selv. Men det manglende fremmøde fra 60+ afdelingen bliver diskuteret i forsamlingen. Det bemærkes, at det kun er John, Niels og Finn fra 60+ afdelingen, som deltager.

Betina uddeler to priser for hhv. årets senior HBTK’er og årets klubmand i HBTK 2022. Talen er gengivet i en artikel her på hjemmesiden, Link.

Søren holder tale for Peter Tranto og overrækker en lille gave, som anerkendelse for lang og tro tjeneste i Helsingør Bordtennis.

Dirigenten takker generalforsamlingen for et godt møde og erklærer mødet for hævet.